Judas ulykke og dom

 

En advarsel fra Gud, et profetisk forbillede på vores tid!

 

Af Eskild Skov Særkjær

 

 

 

I denne gennemgang skal vi se på Jer. 4, men indledningsvis skal vi dog først læse de tre første vers i kap. 1, hvor der står:

      "Ord af Jeremias, Hilkijas søn, en af præsterne i Anatot i Benjamins land, til hvem Herrens ord kom i Amons søn, kong Josias af Judas dage, i hans herredømmes 13. år, og fremdeles i Josias' søns, kong Jojakim af Judas dage, indtil slutningen af Josias' søns, kong Zedekias af Judas 11. regeringsår, til Jerusalems indbyggere førtes i landflygtighed i den femte måned".

 

Josias, der er nævnt ovenfor, var konge i Sydriget Juda, i perioden 639-606 f.Kr. Han var en from og gudfrygtig konge, og fornyede den ellers glemte pagt med Gud (dét kan vi læse om i 2. Kong. kap. 22-23). Men hans tre sønner, som skiftevis regerede landet efter ham fra år 606 f.Kr. og tyve år frem, gjorde derimod alt det, der var ondt i Guds øjne, og de førte igen folket ned i et stort frafald. Og det skønt Gud igen og igen advarede dem mod den dom og ulykke, der ville komme, hvis de ikke vendte sig fra det onde.

 

Det gjorde han, fordi han elskede dem. Når vi læser det, Jeremias' har skrevet og advaret folket om, så er det tydeligt, at det ikke kun var talt til dem, som levede dengang, men er skrevet som en profetisk advarsel til alle folk gennem alle tider. Her stemmer det ord, der står i NT, hvor vi læser:

      "Alt, hvad der førhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf..", Rom. 15:4.

 

Det betyder konkret, at budskabet, som Jeremias kom med dengang, stadig er lige aktuel, også for dem, der regner sig som kristne, at de dog må høre Guds kald og lade sig omvende, før det er for sent. Og advarslen er den samme i dag: 'Vend om, ellers vil ulykken og dommen også komme over jer'.

 

Det vil være alt for omfattende at se på alt det, som Jeremias har sagt til folket på Guds vegne, og derfor skal vi her nøjes med at se på den første del af kapitel 4 - og til at begynde med skal vi kun læse de første fem vers:

      “Omvender du dig, Israel, lyder det fra Herren, så vend dig til mig; hvis du fjerner dine væmmelige guder, skal du ikke fly for mit åsyn. Sværger du: Så sandt Herren lever, redeligt, ærligt og sandt, skal folkeslag velsigne sig ved ham og rose sig af ham. Thi så siger Herren til Judas mænd og Jerusalems borgere: Bryd jer nyjord og så dog ikke blandt torne! Omskær jer for Herren og fjern jeres hjertes forhud, Judas mænd og Jerusalems borgere, at min vrede ikke slår ud som ild og brænder uslukket for jeres onde gerningers skyld. Forkynd i Juda og Jerusalem, kundgør og tal, lad hornet gjalde i landet, råb, hvad I kan og sig: Vi går ind i de faste stæder. Rejs banner hen imod Zion, fly uden standsning! Thi ulykke sender jeg fra nord, et vældigt sammenbrud”, v. 1-6.

 

Det første vi hører, er igen kaldet til omvendelse. Gud vil ikke deres ulykke, og derfor advarer han dem igen om det, der kommer til at ske, hvis de ikke gør det. I NT skriver Paulus, at 'Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden’, 1. Tim. 2:4. Det vil Gud! Men vil de mennesker, som han taler til, det også? Som vi ved, har Gud skabt mennesker, så de kan af egen fri vilje kan vælge mellem ‘livet og lykken, døden og ulykken’, som han siger i 5. Mos. 30:15. Han siger derfor, at når de omvender sig, så må de omvende sig til ham. Der er nemlig mange falske røster, som kalder på mennesker, men som fører vild. Sådan var det også på Jeremias’ tid, hvor Gud siger, at ‘mit folk har skiftet sin ære (dvs. Herren) bort for det, der intet gavner', som der står i kapitel 2:11.

 

Guds appel til folket i vers 2 viser, at de stadig kan nå at omvende sig til ham, inden det er for sent, og forblive i den velsignelse, som de er udvalgt til at være, og række den videre ud til alle folkeslag. Men, som vi ved, så gled denne velsignelse dem af hænde, fordi de ikke kunne eller ville gøre det, Gud havde bedt dem om, og derfor blev de heller ikke velsignet af løftet.

 

Når Gud derefter, i vers 3, tiltaler jøderne og siger, at de skal bryde sig nyjord, og ikke så blandt torne, så betyder det vistnok det samme som i vers 1. Folkets afskyelige guder sammenlignes med torne på marken, og når de sår blandt disse, dvs. sætter deres lid til dem, så er det dømt til at mislykkes. Når Gud derefter opfordrer dem til bryde nyjord (ordret fra grundteksten: ‘opbryd dyrkbar jord’) så betyder det, at de må vende sig fra disse torne, og i stedet vende sig til ham, som er den eneste, der kan velsigne dem i landet og i deres fremtid.

 

Det er også det, han taler om i det næste vers, hvor han igen indtrængende opfordrer dem til at vende om af hele deres hjerte, og ikke bare på skrømt, som der står i 3:10. I både GT og NT bliver denne omvendelse som her kaldt for hjertets omskærelse, som er det samme som den nye fødsel. Ezekiel, som levede på den samme tid som Jeremias, skriver om det samme, når han siger:

      “Gør jer fri for alle overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab jer et nyt hjerte og en ny ånd; thi hvorfor vil I dø, Israels hus. Thi jeg har ikke lyst til nogens død, lyder det fra den Herre Herren; Omvend jer derfor, så skal I leve”, Ez. 18:31-32.

 

Det er det samme, apostelen Johannes henviser til, når han siger at ‘alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn’, John. 1:12. Selvom de ikke fuldt ud forstod denne frelse, så var det ikke et spørgsmål, om de forstod det, men om de i tro ville tage imod denne frelse i deres hjerter.

 

Som allerede nævnt, så siger Gud, at alternativet til livet og lykken er døden og ulykken. Dét har Gud aldrig lagt skjul på, og det er da også dét, han taler om, når han nu igen beder dem om at omvende sig til ham, ‘at min vrede ikke slår ud som ild og brænder uslukket for jeres onde gerningers skyld’, v. 4. Dette taler både til dem og os om dom og fortabelse, men fordi Gud elsker alle, derfor lyder hans kald også til dem alle. Den dag vil nemlig komme, hvor det er for sent, og til dem, som ikke har taget imod frelsen, vil han sige:

      “Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle”, Matt. 25:41.

 

I lyset af det bibelske ord betyder det at være forbandet, at de tiltalte står uden - og udenfor - den velsignelse, som Gud havde tiltænkt dem. Hvor trist, at mennesker, som Gud sendte Jesus for at frelse, ikke vil frelses. I vers fem ser vi da også folkets reaktion på Guds kald til omvendelse. De hører advarslen, men i stedet for at vende om til den eneste Gud, der kan hjælpe dem, gør de det modsatte. De tror nemlig, de kan undgå den truende fare på en anden måde. Derfor kalder landets præster og profeter folket sammen, lader hornet gjalde i hele landet og siger til dem: ‘Flok jer sammen! Vi går ind i de faste stæder’, eller mere korrekt: ‘de befæstede byer’. Meningen med disse ord er, at de tror, at byens fæstningsværker vil redde dem - og siger dermed indirekte, at de ikke behøver Gud for at blive reddet. I stedet for at dyrke gudernes Gud, som der står i Dan. 11:37-38, så slår de deres lid til ‘fæstningernes gud’.

 

I bibelen er ordet fæstning som her ofte et billede på det, mennesker slår sin lid til. Derfor bliver ordet fæstning da også gentagne gange i bibelen brugt synonymt med det sted, hvortil de troende søger tilflugt og beskyttelse. Det sker fx, når David med dette og med andre synonyme ord igen og igen lovpriser Herren, og siger:

      "Herre (du er) min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, mit frelses horn, min fæstning, min tilflugt og min frelser, som redder mig fra vold”, 2. Sam. 22:3.

 

Når folket derimod kaldes sammen til en fæstning, skabt af mennesker, så er det åndeligt set dømt til at mislykkes. I GT er der flere eksempler på, at folket tror sig sikre i deres befæstede byer, men pga. synd i deres midte kan det ikke redde dem. Og således heller ikke her. I vers 6 advarer Gud dem mod at stole på deres egen kraft, for den eneste redning er, at de vil lytte til ham. I den aktuelle situation siger han, at hvis de vil redde livet, så må de flygte uden at standse. Thi ulykken kommer fra nord, står der, og ‘et vældigt sammenbrud’ vil komme som følge deraf. Denne ulykke fra nord var dengang det babylonske rige - og i endens tid vil der igen komme en ulykke fra nord, og med det samme budskab. Det er nemlig om den, Jesus advarede jøderne om, da han sagde:

      “Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, hvorom der er talt ved profeten Daniel… han give agt! så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene.. thi da skal der komme en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke senere skal komme..”, Matt. 24:15-21.

 

Lad os nu læse de næste fire vers hos Jeremias:

      “En løve steg op fra sit krat, en folkehærger brød op, gik bort fra sin hjemstavn for at gøre dit land til en ørk; dine byer skal hærges, så ingen bor der. Derfor skal I klæde jer i sæk og klage og jamre, thi ej vender Herrens glødende vrede sig fra os. På hin dag, lyder det fra Herren, skal kongen og fyrster tabe modet, præsterne stivne af skræk og profeterne slås af rædsel; og de skal sige: Ak, Herre, HERRE! Sandelig, du førte dette folk og Jerusalem bag lyset, da du sagde: I skal have fred! Nu har sværdet nået sjælen”, v. 7-10.

 

I det første vers læste vi, at Gud beder folket om at omvende sig for at undfly den kommende ulykke og dom - og her fortæller Gud dem gennem to billeder, hvad der kommer til at ske. I det første taler han om en løve, der kommer og overfalder landet. Løven, der også beskrives som ‘en folkehærger’, er Babels konge, der snart vil komme for at angribe landet og føre folket i landflygtighed - og når han kaldes løven, er det sikkert fordi, at det reelt er Djævelen, der står bag denne babylonske magt. Det er ham, der står bag alt det onde i denne verden, og han bekæmper derfor Gud og alt, hvad der er hans. I NT forklarer Peter det på denne måde:

      “Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, får omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod, faste i troen…”, 1. Pet. 5:8-9a.

 

Det er da også ham, der står bag Antikrist, der vil komme i endens tid, og som profetien også sigter på, idet han ligesom Djævelen imiterer Jesus som løven af Juda, og 'ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud', 2. Tess. 2:4.

 

På hin dag - altså på den dag, der tales om i fremtiden - skal folket klæde sig i sæk og ‘klage og jamre’, og de skal forstå, at dét, der er kommet over dem, skyldes ‘Herrens glødende vrede’. Vi kan spørge: Hvordan kan det være Guds vrede? For der står jo, at det er fjenden, der kommer for at ødelægge. Begge dele er sandt! Fjenden kan nemlig ikke gøre det, som han gerne vil, hvis Gud ikke tillader eller vil det. Det er det, der forklares i det første kapitel, hvor Gud siger dette til Jeremias:

      “Nordfra skal ulykke syde ud (dvs. komme) over alle landets indbyggere; thi se, JEG HIDKALDER alle nordens riger, lyder det fra Herren… og JEG VIL AFSIGE DOM over dem for deres ondskab”, Jer. 1:14-15a, 16.

 

Det er altså Herren, der står bag den kommende ulykke, og det skyldes alene deres ondskab, og ikke fordi, Gud elsker at gøre det. Derfor er det, at han igen og igen advarer dem, for at de ikke skal rammes af hans vrede - og beder dem om at lytte til, og tro på ham, der som er den eneste kan frelse dem fra den kommende dom. Man kan næsten høre sorgen i hans stemme, når han et sted spørger dem ved sin tjener Jeremias og siger:  

      “Hvorfor nedkalder I stor ulykke over jer selv…? Følgen bliver, at I udrydder jer selv”, Jer. 44:7-8:

 

Det samme vil ifølge skriften ske under den store trængsel, hvor folket vender sig bort fra Gud i stedet for at vende sig til ham. I et syn af den store trængsel, der engang vil komme over jorden, ser apostelen Johannes i et syn, at  

      ‘.. skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper, og de sagde til bjergene og klipperne: Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for Lammets vrede”, Åb. 5:15-16.

 

Når Jeremias beskriver, at folket rammes af Guds glødende vrede, fremgår det, at det især skyldes landets konger, fyrster og præster. Hvis de tre konger, der henvises til, og som blev det efter deres fader, var gudfrygtige ligesom ham, ville de have lyttet til Guds ord, og gjort, hvad der i den aktuelle situation var ret i hans øjne. I stedet gjorde de det modsatte. Det samme kan siges om præsterne og profeterne, de, som skulle vejlede kongen såvel som den jævne befolkning, om at holde sig til Gud og øve ret. I stedet forkyndte de budskabet om, at 'alt er vel', mens de beroligende siger: ‘Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel’, som der står i 7:4 - i betydningen:’ Når templet er her, så er Gud her også, og derfor er der ingen fare på færde’. Hertil svarer Gud dem og siger, at når de gør alt det onde, som er nævnt, og dyrker forskellige afguder, vil det ikke gavne dem. Derfor nytter det intet, siger Gud, at

      “de kommer.. og står for mit åsyn i dette hus, som mit navn nævnes over og siger: Vi er frelst”, 7:10.

 

Men det er ikke slut med det. Som sagt kender de egentlig godt Guds frelsesvej, men når så dommen kommer over dem, som han har forudsagt og advaret dem imod, så har de den frækhed at beskylde ham for at være en løftebryder, og de siger til ham: 'Du førte dette folk og Jerusalem bag lyset, da du sagde: I skal have fred! Nu har sværdet nået sjælen'.  Det er en forfærdelig anklage, og dog er det ofte det, mennesker gør, når ‘ulykken kommer’ over dem. Det er sandt, at Gud er kærlig og ønsker deres frelse, og det er jo netop derfor, at han beder dem om at omvende sig til ham, så de kan undfly det, der kommer over jorden - og i tro tage imod den frelse (og Frelser), som han vil sende. Det stemmer med ordene i NT, hvor der står, at

      'Om ham (Jesus) vidner alle profeterne, at ENHVER, som tror på ham, skal have syndernes forladelse ved hans navn", Apg 10:42.

 

Derfor gælder Jesu ord, som han talte til sine disciple, også alle dem, der både før og siden tager sin tilflugt i ham, når han siger:  

      “Kom hid alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile”, Matt. 11:28

 

Dette har han lovet, og det holder. Men, for at få den hvile, han taler om, så må den enkelte komme til ham - og det er da også derfor, at han siger: kom! Ordet 'hvile' betyder også at få Guds fred, hjælp og frelse. Desværre er der mange, der næsten som dengang tror, at de er frelst, hvis de fx blot er døbt og går i kirke, og for øvrigt opfører sig ordentligt. Og når ulykken så kommer over dem 'på hin dag', vil de også som dengang sige: 'Herre, du har ført dette folk bag lyset, for du har lovet os fred, men nu er sværdet nået sjælen'. Og svaret er: Nej, det er ikke Gud, der har ført nogen bag lyset, men som førnævnt er det helt og holdent dem selv. De siger nok, at de kender ham, men deres ord afslører dem. Her stemmer det ord, som han har talt ved profeten Esajas:

      "Eftersom dette folk kun holder sig nær med sin mund og ærer mig med sine læber, mens hjertet er fjernt fra mig, og fordi deres frygt for mig blev tillærte menneskebud.. (derfor har) Herren.. udgydt over jer en dvalens ånd, tilbundet jeres øjne (profeterne) tilhyldet jeres hoveder (seerne)", Es. 29:13, 10.

 

Måske kan et menneske bedrage andre, så de tror, al 'her har vi en kristen, der tjener Gud af hele deres hjerte', men Gud ser og ved, om vedkommende kun er kristen i det ydre, eller om han også er det i hjertet. Derfor er det, at Gud advarer det enkelte mennesker, for at det må redde livet - om ikke i dette, så i det kommende.

 

I det næste billede, som vi har i vers 11-12, sammenlignes den kommende dom med 'et glødende vejr fra ørkenen', et billede på fjendens snarlige og hurtige komme. Men trods denne dom, som nu vil komme over landet, så rækker Gud dog i sin nåde stadig sin hånd ud til frelse og siger til hver den, som vil høre hans kald (v. 14):

      "Rens dit hjerte for ondt, Jerusalem, at du må frelses! Hvor længe skal dit indre huse de syndige tanker?”

 

Med dette udsagn siger Gud, at selvom folket nu ikke længere kan undfly ulykken, så kan de stadig nå at blive frelst. Dette vers hører både til de forrige vers, og til de næste, som vi skal se på nu:

      “Thi hør, en råber fra Dan, et ulykkesbud fra Efraims bjerge; Kundgør folkene: Se! Lad det høres i Jerusalem! Belejrerne kommer fra et land i det fjerne, de opløfter røsten mod byerne i Juda. Som markens vogtere stiller de sig rundt omkring det, thi genstridigt var det imod mig, lyder det fra Herren. Det kan du takke din færd, dine gerninger for; det skyldes din ondskab; hvor bittert! Det gælder livet”, v. 15-18.

 

Tidligere i kapitlet har vi læst Guds gentagne advarsler til dem om, at han vil sende ulykken over dem, hvis de ikke omvender sig fra deres synder. Men nu er det for sent, siger han, for fjenden er allerede på vej for at stjæle, slagte og ødelægge, som djævelen også gør det. Dog kan den enkelte stadig redde livet, men det sidste udkald.

 

Dans område, der ligger nordligst i Israel, er det første sted i landet, der ser, at fjenden er på vej, og ‘en råber’ skynder sig til Jerusalem for at fortælle det til dem. Men, som der står i vers 13, så er fjendens heste hurtigere end ørne - og derfor er der kun ganske få af byens indbyggere, der kan nå at flygte, før byen er omringet og belejret, og som vers 17 henviser til. Vi ved, at denne belejring varede i tre år, og den blev så hård, at Jeremias senere beskriver den som en tid, hvor

      “.. blide kvinders hænder kogte deres børn; da mit folks datter brød sammen, blev de dem til føde”, Klage 4:10

 

Nu gik alvoren op for dem, og nu klager de over, at de igennem så lang tid har ignoreret alle Guds advarsler - og alligevel tillader de, som vi har set, at skyde skylden på Gud. Men, som vi har set, og véd, så fører han aldrig nogen bag lyset. Jeg har prøvet at tælle de mange gange, hvor hos profeten Jeremias indtrængende har advaret folket om den kommende dom, men det er nærmest umuligt - og stoppede, da jeg kom til de 50 gange. Derfor er det latterligt, at de siger det, de gør, og Gud korrigerer dem derfor også og siger:

      "Det kan du takke din færd, dine gerninger for; det skyldes din ondskab; hvor bittert! Det gælder livet!

  

Mennesker vil blive ført ind i det samme bedrag, når Antikrist kommer; han som ifølge skriften

      “skal komme i Satans kraft, og med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen..”, 2. Tess. 2:9-11.

 

Denne tekst henviser til det, der vil ske under den store trængsel, og hvor Guds vrede kommer over dem, som ikke vil vide af ham og hans frelse ved Jesus Kristus. Men som dengang er der håb, for Gud rækker stadig hånden ud, for om muligt at frelse nogle af dem. Derfor er det så tragisk, at de på trods af dette, og med udsigt til en evig fortabelse, ikke omvendte sig, så de gav ham ære, som der står i Åb. 16:9. Det sker dybest set ikke, fordi de ikke kan, men fordi de ikke vil, og derfor står der da også, at de i stedet for at omvende sig gav sig til at spotte Himmelens Gud.

 

Det er altså ikke Gud, der vil, at mennesker går fortabt, som nogle mener, men pga. det, som der står i vers 18. Men, er der nogle, der vil spørger: ‘Er det ikke troen på Jesus, der er afgørende for, om det enkelte menneske bliver frelst eller går fortabt? Hvad menes der så med gerninger? Det korte svar herpå er dét, Jesus giver til de jøder, der kom til ham med spørgsmålet: ‘Hvad skal vi gøre for at udføre Guds gerninger?’ Hans svar var: “Dette er Guds gerning, at I tror på den, han har sendt’, John. 5:28-29.

 

Læser vi videre i Johannes evangeliet, ser vi, at de ikke troede ham, og derfor vendte de sig heller ikke til ham. Hvor er det bittert, siger Gud. Han sendte jo netop sin Søn til jorden for at frelse alle, og kaldet til omvendelse lyder derfor stadig til mennesker, om de dog blot vil høre, inden det pludselig en dag er for sent. Det er jo livets mening og mål, at de tager imod Jesus og bliver frelst. For at understrege alvoren i dette siger Gud lige efter: ‘Det gælder livet!'

 

Ja, det gælder i sandhed livet. Sådan var det dengang, og sådan er det stadig. I det profetiske ord har vi tydeligt set, at Gud siger, hvad der vil ske, hvis det enkelte menneske ikke vender sig til ham og bliver frelst. De ser det ikke, men vi ser det. Lad os derfor gøre det samme som Jeremias, og lade hans ord blive til vore, når han i det sidste vers, jeg vil tage med her, åbenbarer sin store nød for de ufrelste, og hvor han ikke kan andet end at sige det, som Gud har lagt på hans hjerte:

      "Mit indre, mit indre! Jeg skælver! Mit hjertes vægge vånder sig i mig, ej kan jeg tie. Thi hornets klang må jeg høre, skrig fra kampen", v. 19.

 

Som Jeremias havde en stor nød for sit folk dengang, og ikke kunne tie, således må også vi have en stor nød for mennesker omkring os - for vi kan jo se, at så mange ikke tror på det, Gud har sagt, hvis de i det hele taget har hørt om det. Det gælder livet! Må vi derfor gøre det samme, som da Peter og Johannes stod for Rådet, og gav dem det svar, da det forbød dem at tale eller lære i Jesu navn:

      "Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt", Apg. 4:20.  

 

Klokken slår, tiden går,

evigheden os forestår.

Lad os da bruge den kostbare tid,

tjene vor Herre med al vor flid,

så skal vi nok komme hjem.

 

Amen!