Hvad med den ’kristne’ rock - er den uskadelig?

Af Eskild Skov Særkjær

 

For ikke så længe siden var jeg til en undervisning, hvor emnet var ’Kristus og musikken’. I den første del var der en hurtig, men god gennemgang af musikkens historie frem til i dag. Derefter kom taleren nærmere ind de nye musikgenrer i kristen regi, og hvor hun argumenterede for, at det er nødvendig med en nytænkning for at følge med tiden, for at ’de unge har lyst til at være med’. Som yderligere argument henviste hun bl.a. til, at selv Martin Luther også brugte ’en verdslig musik’ til nye tekster. Det kunne han og andre gøre, fordi al musik efter hendes vurdering er neutral. Ifølge underviseren er det nemlig ’alene teksten, der afgør, om et stykke musik er brugbar i kristne sammenhænge eller ej’, og ’derfor kan al slags musik i princippet bruges’ til kristne møder. Ud fra denne vurdering mente hun ikke, at ’det er farligt’ at lukke rockmusikken ind i menighederne. Så når, og ikke kun ældre, kristne kommer med indvendinger imod ’den nye musik’, så skyldes det, at de er påvirket af en anden tids tradition, og stempler derfor nærmest automatisk alt nyt som dårligt.

 

Men stemmer sådanne argumenter om musikkens neutralitet med virkeligheden? Er det sandt, at ’vi er nødt til at følge med tiden for at give de unge den musikstil, som de er vant til at høre, og som giver dem lyst til at komme til kristne møder’? Det er det, vi skal se lidt nærmere på. Det er rigtig nok, at megen 'verdslig' og populærmusik er hentet ind i menighederne fra det omgivende samfund.

Og ud fra denne viden kan man konkludere, som underviseren også gør, at megen 'verdslig musik' kan være med til at opløfte og fremhæve den kristne sang- eller salmetekst. Et par eksempler herpå kan være ’Jeg har hørt om en stad i det høje’ og ’Din, din er æren, Guds opstandne Søn’. Jeg vil senere vende tilbage til, hvorfor den slags musik, efter min vurdering, kan bruges som ledsagermusik til kristne tekster i modsætning til rockmusiken. Vi skal også se nogle eksempler på, hvorfor man ikke kan ligestille disse to musikgenrer. Lad os nu gå over til at se, hvorfor det er sådan.

 

De fleste er vist enige i, at al slags musik påvirker mennesker, uanset, om man er bevidst om det eller ej. Musikkens helbredende kræfter har fx været kendt, anerkendt og udnyttet i årtusinder. Platon, som levede fra 428-348 f.Kr. sagde: ”Gennem musik kan de mest betydningsfulde veje for indgreb i et menneske blive åbnet, fordi rytmer og harmoni vinder vej til de inderste i sjælen”. Den græske filosof Boethius [480-524 e.Kr.], skrev: ”Musik er en del af os, som enten nedbryder eller opbygger vor karakter. Går vi ca. 1000 år længere frem, sagde reformatoren John Calvin: ”Vi ved af erfaring, at musik har en hemmelig og ubegribelig kraft til at bevæge hjerter”. Og sådan kunne vi blive ved.. Det samme ser vi i de bibelske tekster, som eksempelvis i beretningen om David, som spillede på harpe for at fjerne kong Sauls depressioner, når en ond ånd plagede ham. Et andet sted står der om Elisa, at ”han sagde: ’Hent mig nu en strengespiller!’ thi når strengespilleren spillede, kom Herrens hånd over ham”, 2. Kong. 3:15. Det siger sig selv, at hvis al slags musik er neutral, som ikke kunne påvirke nogen i negativ eller positiv retning, så ville de ovenfornævnte citater være meningsløse og intetsigende. De fleste har sikkert erfaret, at der ofte er noget i musikken, der bevæger én, og det er jo også grunden til, at de fleste har deres favoritmelodier - og er således et af beviserne på, at musikken i sig selv ikke kan være neutral, som det ofte bliver påstået.

 

Musikforskere og musikeksperter fastslår da også, som vi bl.a. så det i eksemplerne ovenfor, at al musik påvirker mennesker, samt, at den har en iboende evne at skabe atmosfære, stemninger og associationer. Neurologer har da også for længst fundet beviser for, at dyr såvel som mennesker påvirkes positivt eller negativt ud fra den musik, de hører på. Det er da også denne viden om den positive påvirkning gennem musik, der gør, at man benytter musikken i forskellige terapeutiske sammenhæng som fx psykoterapi, specialpædagogik og sygegymnastik. Musikterapeuter fortæller fx, at de lettere kan nå ind til de skizofrene og autister gennem musik. Det siges, at ’et forhold udvikler sig oftest først, når man forstår det nødvendige i at kommunikere musikalsk [med dem] i stedet for verbalt’. Det er desuden også denne påvirkning gennem musik, som er årsag til, at man på mange arbejdspladser er meget opmærksom på det, der lyttes til. En arbejdsforsker kom til følgende konklusion: ”Hvis musikkens rytme ikke er tilpasset deres arbejde, vil arbejdets præcision og nøjagtighed aftage”1.

 

Der er således ingen tvivl om, at mennesker påvirkes gennem den musik, de hører. De ovenfornævnte musikterapeuter har gennem forsøg påvist, at som man kan bruge musikken positivt, således kan man også bruge den negativt. Dr. Howard Hanson, som er direktør for det berømte ’Eastman School of Music’, bekræfter dette forhold og siger, at ”musik har magt til at lede til det onde såvel som til det gode”. Eksemplerne viser, at det som udgangspunkt er forkert at tro, at musik 'kun er en neutral og uskadelig ledsagermusik'.

 

Dertil kommer, som vi skal se, at flere musikarter er blevet inspireret af mørkets magter, og må derfor betragtes som direkte skadelige musikformer, bl.a. fordi de automatisk virker nedbrydende på dem, der lytter til disse, også selvom de ikke selv kan se dette. Til denne kategori hører fx New Age musik, Reggae, 'ambient trancemusik' og rockmusik, bare for at nævne nogle få. I det følgende skal vi primært se på den 'kristne' rockmusik, fordi det især er denne musik, som har fået indpas hos så mange især unge kristne, og accepteret af de menighedens ledere, vel fordi de naivt tror, at man måske godt kan anvende den slags musik til Guds ære. Som vi skal se, kan det ikke lade sig gøre!

 

Rockmusikkens skadelige påvirkninger på kroppen

Gang på gang hører man påstanden: 'Det skader ikke at høre på rockmusik'. Som vi skal se, er dette ikke tilfældet. Der er fx foretaget mange forskellige undersøgelser af rockmusikkens evt. skadelige påvirkninger af mennesket på det fysiske, psykiske og åndelige plan. I dette afsnit skal vi primært se nærmere på, hvad disse undersøgelser har at sige vedr. rockmusikkens skadelige påvirkninger af kroppen. Det er umuligt at beskrive alle de negative påvirkninger, der sker i kroppen pga. denne musikgenre, og derfor vil jeg nøjes med at fremdrage nogle få eksempler fra de forskellige undersøgelser vedr. dette emne.

 

En professor i psykologi og ekspert på musikkens perception [= hvordan musik påvirker kroppens sanser], John Davies beskriver, hvordan de

   ”subsoniske frekvenser [= lavfrekvente rockrytmer] aktiverer det sympatiske nervesystem, som giver øget produktion af adrenalin, øget blodgennemstrømning, hjertebanken, øget aktivitet og energi. Det er en kamp- og flugtreaktion, som vi forbinder med fare, og som kan være angstfremkaldende. Det er også grunden til, at subsoniske sekvenser ofte bliver brugt som baggrundsmusik i spændingsfilm”2.

 

Herefter beskriver han musikkens væsen, som altid vil påvirke os positivt eller negativt, om man så enten er bevidst om det eller ej. Han konkluderer:

   ”Hvis vi hører en ren harmoni, som fx en treklang i dur, aktiveres en speciel del af hørecentret i hjernen.. træffer [den] midt i zonerne til glæde og opstemthed i hjernen.. Det er den modsatte effekt, som skabes ved rockmusik, fordi de subsoniske energistimulerende zoner påvirker huden og maveregionen mere end hjernen. Det er bl.a. derfor, at rockmusikken bliver beskrevet som, og er, en sexstimulans”3.

 

Ud fra disse facts kommer han til det resultat, at rockmusikkens rytmer ikke er neutrale for kroppen, men er derimod direkte skadelige på kroppens iboende og naturlige rytmer. En forsker, dr. Carole Douglis skriver: ”Vi er hovedsagelig rytmiske skabninger. Lige fra cyklusserne i vore hjernebølger og hjerterytmen, spisemønster og sovevaner. Alt i vores krop arbejder i rytmer..”4.

 

Hvis disse naturlige kropsrytmer forstyrres, skabes der en ødelæggende ubalance i kroppen. Denne ubalance er blevet beskrevet på denne måde:

   ”Der findes virkelige medicinsk bevismateriale for, at rockrytmen modvirker de naturlige kropsrytmer. Lavfrekvensvibrationerne fra basguitaren og trommernes jagende rytme påvirker direkte hypofysen (en kirtel i hjernen), der producerer et hormon, som regulerer seksualdriften. Gennem rockmusikkens uophørlige rytme opstår der en ekstrem ubalance i hjernen. Slutresultatet er en umådelig stor hormonproduktion, som enten kan reducere de moralske hæmninger eller få dem til helt at forsvinde”5.

 

Sådanne forstyrrelser af kroppens indbyggede rytmer medfører, at kroppen automatisk udløser nogle stresshormoner, fordi den er kommet i en situation, som den helst vil ud af. Hvis dette ikke kan lade sig gøre - som hvis personen ikke vil flygte fra det, der skader kroppen - i dette tilfælde rockmusik, så vil de nævnte stresshormoner påvirke kroppen og psyken negativt. Denne negative påvirkning bliver beskrevet ud fra følgende seks punkter:

1.”Mennesket er i sin helhed et rytmisk væsen.

2.Musikken virker på menneskets rytmiske processer direkte gennem nervesystemet, i det det trænger forbi de højere centre for tanker og bedømmelse via hørenerverne.

3.Musikken virker direkte på det autonome nervesystem, og her derfor potentiale til at virke ind på hele systemet.

4.Mennesket har nogle dæmpende og nogle ophidsende processer, som bliver påvirket direkte af direkte og indirekte stress stimuli. Disse inkluderer alle rytmiske og cykliske forstyrrelser og brud, forårsaget af disharmoniske lyde og monotone rytmemønstre, som er væsentligt forskelligt fra kroppens egne indbyggede rytmer.

5.Når disse processer er i ubalance, og kroppen ikke kan korrigere denne ubalance længere, kan det føre til adfærdsforstyrrelser. Det kan slå ud i en hyperaktivt aggressivitet, svækket dømmekraft, forstærket instinkt til at optræde i flok, svækkede minder og læreprocesser, svækket helbred, unormal frygt, dårlige holdninger, tungsind eller dovenskab.

6.Disse faktorer virker på alle mennesker uafhængig af etnisk oprindelse eller kulturel baggrund, fordi musikken går forbi centreret for ræsonnering og bedømmelse, og må derfor siges at virke universelt på menneskeheden”6.

 

Det er underligt, at især kristne unge ikke er opmærksom på den negative påvirkning, som skabes i forbindelse med rockmusikken. Selvom emnet handler om 'kristen rockmusik', kan vi ikke helt undgå at komme ind på den, verden lytter til, fordi de i princippet øser fra den samme verdslige [og, vil mange sige, dæmoniske] kilde. Allerede i 60’erne sagde Beatles, at ’vor musik kan udløse emotionel labilitet, adfærdsforstyrrelser, oprør, ja, til og med revolution’. De vidste, hvad dette ligger latent i selve musikken. Før de rigtig slog igennem, sagde John Lennon: ”Jeg ved, at Beatles kommer til at lykkes, som ingen andre før dem. Jeg ved det helt sikkert, for jeg har solgt min sjæl til djævelen for dette”7.

 

Nu har kristne ikke solgt deres sjæl til djævelen, men det kan undre, at de alligevel øser fra den samme kilde, i den tro, at det ikke kan skade 'dem'. Men det gør den! En psykiater, John Diamond, som har studeret rockmusikkens negative indvirkning på menneskekroppen, er kommet frem til følgende konklusion:

1.Rockmusikken øger stres og vrede, sænker reaktionsevnen, fremmer hyperaktivitet, svækker muskelstyrken med 2/3 del, og kan spille en rolle i ungdomskriminalitet.

2.Musikken blokerer de intellektuelle processer, den forstyrrer den kreative evne, og afstumper sådan, at man ’gir pokker’ i alt8. 

 

Han beskriver videre, at det er de specielle rytmer i rockmusikken, der er årsagen til, at skolebørn bliver hyperaktive og urolige, når de lytter til den. Grunden hertil er, som anført tidligere, at rockmusikken indeholder nogle rytmer, som gør, at den i forhold til al anden rytmisk musik, må beskrives som farlig. Ifølge musikeksperter er det 'de specielle synkoperte rytmer [= når en rytme rammer mellem grundslagene] og anapæstiske trommeslag [= en rytme, som forsøger eller tvinger hjertet til at slå i en anden rytme end den normale], som gør den farlig og skadelig'. Alle undersøgelser viser da også, at en sådan negativ påvirkning er nedbrydende for kroppen på længere sigt. Og måske også på kortere sigt.

 

For en tid siden så jeg en undersøgelse i en Tv-udsendelse. Her delte man nogle børn op i to tilfældige grupper, som ikke kendte noget til selve undersøgelsens art. Begge grupper skulle høre noget musik i 20 minutter. Den ene gruppe skulle lytte til populærmusik og den anden gruppe skulle lytte til rockmusik. Bagefter fik alle børn foretaget forskellige adfærdstest, og resultatet viste en markant forskel på de to grupper: Den gruppe, som havde hørt populærmusik, var fx langt mere rolig og hjælpsom end den gruppe, som havde hørt rockmusik.  

 

I en anden, lignende undersøgelse har japanske læger testet forskellige spædbørns og fostres reaktion på forskellig slags musik. De kom til følgende resultat: 90 % af børnene ophørte med at skrige, når de eksempelvis lyttede til klassisk musik, mens der ikke var en eneste, der gjorde det samme, når de lyttede til rockmusik. Man kom til samme resultat, da man undersøgte, hvad fostre reagerede positivt eller negativt på. Undersøgelsen viste, at ’hård rock fik fostrenes hjerter til at slå hurtigere, mens rolig musik af Mozart og Vivaldi virkede beroligende’9.

 

Utallige undersøgelser viser samme resultat. Musikproduceren Mark Grant beskriver fx, at ”de hårde anapæstiske trommeslag i rock har evnen til at tappe den fysiske styrke ud af lytterne”10. Den tidligere omtalte psykiater og musikterapeut, dr. John Diamond, beskriver, hvordan han har forsket i musklernes bevægelse og styrke under uensartede forhold. Han var specielt interesseret i at finde ud af, om forskellig slags musik kunne have indflydelse på de forskellige musklers styrke. Han testede simpelthen den modstand, som forsøgspersonernes muskler kunne yde, medens han spillede forskellig slags musik overfor dem. Forskellen på rockmusik og klassisk musik beskriver han således:

   "Ved at bruge hundreder af prøvepersoner fandt jeg, at det, at de hyppigt lyttede til rockmusik, forårsagede, at musklerne i kroppen blev svage. Det normale tryk, der behøvedes for at påvirke en stærk deltoid-muskel [= skuldermusklen] på en voksen mand er 20 - 25 kg. [Men] når der spilles rock-musik er [en belastning på] kun 5 - 8 kg nødvendig.. Enhver af kroppens større muskler relaterer sig til et organ.. Alle organer i din krop bliver for en stor del bliver påvirket.. af den populærmusik [som han kalder rockmusikken], som vi bliver udsat for hver dag.”

 

Han fortsætter:

   ”Jeg har kun fundet to tilfælde, hvor klassisk musik afstedkommer muskelsvækkelse. Det ene er slutningen på Stravinskys ’Rite of Spring’ og det andet er slutningen på Ravels ’La Valse’. I begge tilfælde har komponisten tilsigtet at skabe kaos, hvilket er lykkedes til fulde. Af de godt og vel 20.000 afspilninger af alle typer musik, som jeg har testet, er der kun én anden passage, der har givet en indikation af svage muskler, og det er.. [musik] med haitiansk voodoo-trommer. Ingen andre steder"11.

 

Alle undersøgelser af rockmusikkens virkninger viser på lignende måde en lang række af negative påvirkninger for den, der lytter til den. Dr. Paul King, der er læge ved Lakeside Hospital i Memphis, Tennessee, har i et interview sagt, at ’mere end 80 % af hans patienter er der pga. rockmusikken’. Som et resultat af forskellige undersøgelser om rockmusikkens skadelige virkninger på kroppen konkluderede en læge ved navn Charles Fraser efterfølgende, at ”døvende rockmusik kan gøre et menneske tosset”. En anden læge udtaler, at ’[rock]musik kan lede til hysteri og skizofreni’12. Ved en international konference om støjforurening blev der sagt, at ”rockmusik kan forårsage døvhed, psykiatriske problemer og periodevis sindssyge, især hvis den er høj”13.

 

Mange undersøgelser viser entydigt, at rockmusikken har en negativ påvirkning af kroppen. Forfatteren, dr. Dr. Schoen skriver fx i sin bog ’The Psychology of Music’, at ’musik er den mest magtfulde stimulans, der findes til enten harmonisk opbygning.. eller til disharmonisk nedbrydning’14.

 

Derfor skal rockmusik spilles højt

Det kan ikke lade sig gøre at tale om rockmusikken uden også at tale om dens lydstyrke, som på forskellig måde skader nervesystemet. De fleste har nok hørt en del om, at høj musik kan ødelægge hørenerverne. Mange af dem, som tidligere ofte har hørt rockmusik, klager nu over, at de har fået – eller er begyndt at få - en permanent tinnitus [konstant susen eller hyletone i ørerne]. Det er ikke bare et problem for dem, som har hørt rockmusik i flere år, men høreundersøgelser viser, at mange af de unge, som dag efter dag har hørt rockmusik for fuld udblæsning i fx deres mp3, allerede har fået en mærkbar hørenedsættelse og/eller tinnitus. Amerikanske ørelæger har beskrevet nogle høreundersøgelser, de har foretaget, og som viste, at 40% af de studerende ved universiteterne er høreskadet. For 25 år siden var tallet kun 1%. En engelsk undersøgelse viser stort set det samme. I den blev det fortalt, at de studerendes hørelse var så dårlig, at den svarede til en aldersgruppe på 65-70 år15. Det siger sig selv, at dette er et stort samfundsproblem. Jamen, kan de unge så ikke bare skrue ned for lydstyrken? De fleste ugen, som er blevet spurgt, siger ’nej’ med den begrundelse, at rockmusik nu engang ’SKAL høres med fuld styrke, hvis det skal være godt’. Ifølge disse er det nemlig rockmusikkens volumen, som er med til at skabe effekten. Lad os se, hvor meget det er?

 

Når de fleste unge lytter til rockmusik, ligger lydstyrken oftest på over 110 dB, og ved nogle rockkoncerter kan den endda komme helt op på 135 decibel [dB]. Hvor højt det er, kan illustreres ved arbejdstilsynets bekendtgørelse om, hvor mange dB, man kan tåle, og hvor længe. Der nævnes bl.a. følgende sundhedsmæssige problemstillinger, hvis lydstyrken er på 75 dB og derover:

1.      Vedvarende støjbelastning over 75-80 dB indebærer risiko for høreskader.

2.      Vedvarende støjbelastning på 85 dB indebærer risiko for alvorlige høreskader.

3.      Vedvarende støjbelastning på 90 dB indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 dB.

4.      Kraftig impulsstøj, hvor spidsværdier overstiger 130-140 dB, kan skade hørelsen selv ved ganske få kortvarige påvirkninger. Impulsstøj kommer fra fx slag, metal mod metal16.

 

For at beskytte sig mod støj, har arbejdstilsynet derfor påkrævet et høreværn i industrien, hvis lydstyrken er på 75 dB eller derover. Men der ingen krav om beskyttelse, hvis man lytter til rockmusik.  Hvis vi omregner de førnævnte dB i forståeligt sprog, så svarer en lydstyrke på 75-110 til, at den er 50 til 700 gange højere end det, som man ifølge arbejdstilsynet kan tåle uden hørebeskyttelse. Men hvis lydstyrken fx kommer op på 135 dB, så kan man ifølge arbejdstilsynet ikke tåle at lytte til denne støjkilde i mere end 5 sek., hvis man vil være sikker på ikke at få permanente høreskader. Men trods denne viden hævder de fleste unge, som lytter til rockmusik, at ’det er der ikke noget at gøre ved, for musikken skal nu engang være så høj for at kunne nydes’. Derfor kommer forskellige musikanmeldere da også næsten altid ind på musikkens volumen, som fx her, hvor der i en anmeldelse af det kristne rockband Switchfoot nyeste album står: ”Til dette album har jeg virkelig savnet et ordentligt anlæg med nogle kæmpe højtalere, hvor musikken kunne komme til sin ret”17.

 

Psykologiske faktorer

Vi har allerede set på flere forhold, som påviser, at mennesker bliver påvirket negativt af at lytte til rockmusik. I det følgende skal vi se, hvordan lytterne også kan blive afhængige af den på nøjagtig samme måde, som narkomaner bliver afhængig af stoffer. Denne afhængighed bliver ind imellem forklaret med, at den er psykologisk betinget. Og det er den da også et langt stykke hen af vejen. Unge vælger ofte rockmusik, fordi de har taget den til sig som deres identitet, og føler sig derfor nærmest automatisk ’udenfor’, hvis de siger nej til den. Flere unge har da også indimellem fortalt, at de ofte er nødt til at vælge noget, som de egentlig ikke bryder sig om, for at de ikke skal miste det sociale fællesskab med de andre unge på skolen, kollegiet, gymnasiet og hvor de ellers færdes. I en større norsk undersøgelse, som blev foretaget i 1960 og 1985, skulle skoleeleverne besvare følgende spørgsmål: ”Hvad eller hvem påvirker dig, når du skal danne dig en opfattelse af livet eller en mening?”18. De to årganges rangliste for de øverste seks pladser ser således ud:

 

1960

1985

1

Forældre

1

Venner

2

Bedsteforældre

2

Musik

3

Skolen

3

Film/video

4

Venner

4

Forældre

5

Kirken

5

Bedsteforældre

6

Idræt

6

Skolen

 

Velvidende, at en sådan undersøgelse ikke fortæller alt, så giver den alligevel en fornemmelse af, hvem eller hvad eleverne selv tror eller ønsker at blive påvirket af. Det er tankevækkende, at mens det var forældre, bedsteforældre og skolen, som lå på de tre første pladser i 1960, så er disse tre pladser skiftet ud med venner, musik og film i 1985, mens fx kirken og idræt er røget helt ud af listen. De tre nævnte påvirkningskilder er stadig de vigtigste for de fleste unge, og fungerer nu som en fasttømret enhed, som virker sammen og forstærker hinanden i ungdomsmiljøet. Så vidt jeg ved, er der ingen tilsvarende undersøgelse fra Danmark, men mon den så ikke ville vise noget lignende?

 

Der er altså ingen tvivl om, at den psykologiske påvirkning fra de jævnaldrende er enorm. Alle vil jo gerne have venskab og socialt samvær sammen med dem, man omgås. Skemaet har selvfølgelig set anderledes ud, hvis de unge har været kristne. Så var forældre nok kommet højere op, og mon ikke kirken igen ville få en god placering på listen? Spørgsmålet er så, hvor den enkelte ville placere musikken, herunder rockmusikken? Mon det er før eller efter kirken?

 

Derfor kan ’kristen’ rockmusik ikke ske til Guds ære.

Der er ingen tvivl om, at for de fleste har musik en stor betydning, og for mange unge er det rockmusikken, der fylder mest. Som følge deraf oplever mange menigheder også et pres for, at man også vil indføre denne musik til især ungdomsmøderne. Og den bliver 'købt', ofte med det argument, at 'vi må give de unge, hvad de vil have, for ellers kan vi ikke holde fast på dem’. Derfor må de troende, som ikke kan lide den slags musik, og som måske også tror eller ved, at det ikke er rigtig at indføre den, acceptere dette.

 

I de sidste år er mange af de gamle og kendte melodier blevet kasseret, netop fordi den er for gammeldags. Det er derfor lidt ærgerligt, når en god klassisk melodi til fx ’Almagts Gud, velsignet vær’ pludselig er blevet kasseret til fordel for en ny moderne melodi19. Men det er til at bære, for det er jo teksten, det kommer an på. Og det er da muligt, at man efter en tid synes, at de nye melodier er mere tidssvarende og måske endda kan være bedre end de gamle. Helt anderledes er det, når man fx i samme sangbog i flere tilfælde har ændret noderne, så de er tilpasset rockmusikkens indtog i menighederne. Den tidligere nævnte undervisning 'Kristus og musikken' blev der givet 'smagsprøver af denne rockinspireret musik, og velvidende, at det er subjektivt, så følte jeg direkte en ubehag over at høre disse eksempler. Måske skyldes det, at jeg ikke er vant til det. Eller måske forudindtaget? Eller, har jeg mon bare en overfølsom ånd?

 

Det er svært at svare på. Kan 'fortyndet' rockmusik være skadelig? Det er der mange, som hævder.  Er der mon noget negativt i selve rockmusikken, som automatisk udløses over alle, der hører den? Måske endda noget åndeligt? Jeg tror, at det verdslige musikblad 'Creem Metal Magazine' har ret, når de i et af deres blade giver følgende råd: "Du skal ikke blande kristendom med rock! Rock vedrører djævelen og mørket, medens Gud er god og lys”20. Det er let at kassere sådanne argumenter som blot en trossag, en overbevisning, som nogle har. Det er det selvfølgelig også, men det betyder ikke, at sådanne udsagn ikke skal tages alvorligt, at de ikke ved, hvad de taler om. For hvis det er djævelen, som står bag, så forstår vi bedre, hvorfor rockmusikken er så skadelig, som tilfældet er.

 

Prædikanten, Jeff Godwin, som tidligere har været John Lennon-fan, rockartist og forfatter til flere bøger om rockmusik, hævder således, at al ’rockmusik fuldstændig er under Satans kontrol’, også den såkaldte kristne rock. Han fortæller videre, at denne 'kristne rock' er er inspireret af den samme dæmoniske  ånd som den rock, han tidligere var involveret i som ikke-kristen rockartist. Begge kommer fra den samme snavsede kilde, selvom mange kristne tror, at det ikke skader at lytte til den. Han siger i den samme forbindelse, at ’Satan ejer 99 % af al kristen rock i dag’21.

 

Jeff Godwins skriver videre, at ”Rock & Roll er djævelens forvrængning af al skabende musik fra Gud. Er du åben, vil du kunne se og høre Satans fingeraftryk i både verdslig og ’kristen’ rock”22. Men de unge vil jo have det! Er det så ikke forkert at forsøge at stoppe det? Eller, som en sagde det engang: 'Kristen rock sker jo til Guds ære, og så vil og kan han vel også forvandle denne musik til velsignelse?’ Lad os se nærmere på dette argument. Hvis det kan bevises, at den såkaldte kristne rockmusik er inspireret og åndsbeslægtet af de samme dæmoniske kræfter, som verdens shamaner, åndedyrkere og djævletilbedere, vil man så ikke gøre alt for at bekæmpe den? Det ville man nok, ikke? Men det kan jo bevises! Inden vi skal se på rockmusikkens historie for at påvise dette, så er det også bevist gennem en række vidnesbyrd fra kristne, som tidligere har været involveret i den verdslige rockmusik, men som nu kan genkende den samme ånd optræde i den såkaldte kristne rockmusik, og undrer sig over, at de kristne benytter sig af samme musik til at påkalde dæmonerne, som de selv gjorde, før de blev frelst. Et eksempel:

   ”En missionær beretter, at indfødte kristne, som tidligere havde været hedninger, spurgte ham: ’Hvorfor påkalder jeres unge mennesker dæmonerne med deres rockmusik?’ De mærkede den samme psykiske og åndelige virkning deri, som de havde oplevet i den musik, hvorved de selv tidligere havde forbindelse med dæmoniske magter23.

 

Den kristne forfatter Jamie Buckingham har samlet flere lignende vidnesbyrd. I et af dem fortæller en ung kristen mand fra Filippinerne, hvordan han fra barndommen var vant til at høre om dæmoner og se deres virke. Han vidste, hvorledes man kunne hidkalde dæmonerne ved at slå visse trommeslag i en bestemt rytme. Da han blev spurgt, om han havde observeret dæmonisk aktivitet i USA [som han var flyttet til], sagde han, 'ja, absolut'; og fortsætter: ”At de opsøger de steder, hvor der er (kristen) rockmusik, finder jeg ikke underlig.. for trommernes rytme og lyde minder mig stærkt om trommerne, jeg hørte i min barndom, når ånderne skulle komme til os”24. Den amerikanske sanger, sangskriver og pianist, og pionerer for musikgenren rock’ roll, Little Richard, har sagt det samme på denne måde:

   ”Mit sande syn på rock’n roll er: Jeg tror, den slags musik er dæmonisk,, En hel del af rytmerne i dagens [rock] musik kommer fra voodoo, fra voodootrommerne. Hvis du studerer musikkens rytmer, som jeg har gjort, vil du opdage, at det stemmer..”25.

 

Den amerikanske rocksanger Jerry Lee Lewis kender åbenbart så meget til kristendommen, at hendes ord har vægt, kommer med disse alvorlige ord til eftertanke, når hun taler om forskellen på den musik, der fører en til himlen og den, der fører til helvede:

   ”Bibelen siger, vi skal frydes i Gud og ham alene. Men når det gælder.. rock’n roll.. da har jeg djævelen i mig! Havde jeg ikke det, så var jeg en kristen.. For jeg drager mit publikum med mig til helvede.. Du kan ikke tjene to herrer; du bliver nødt til at hade den ene og elske den anden”26.

 

På trods af alle mulige advarsler om rockmusikkens destruktive natur er der alligevel mange kristne, som argumenterer for, at rockmusik blot er en uskadelig form for musik. Hvor mange beviser behøver de? Vi har allerede set beviser på, at rockmusikkens rytmer er destruktive, og er de samme, som mange afgudsdyrkerne bruger for at påkalde onde ånder. På den måde er de, selvfølgelig uden at vide det, indirekte været med til at invitere djævelen til at være med til påvirke de kristne møder. Det siger sig selv, at det aldrig vil gå godt. Han er nemlig kun ude på ét, nemlig at komme til at ødelægge og fordærve den sande lovsang og tilbedelse til Gud. At man tillader rockmusik for at nå de unge, eller hvad argumentet er for at bruge den, ændrer intet ved, at det trækker tilbedelsen og lovsangen til Gud ned på et lavere plan. Her vil jeg igen understrege, at det ikke er trommerne i sig selv, som er farlige, for den er neutral, men det er rockmusikkens specielle rytmer til gengæld ikke.

 

Et andet argument lyder således: ’Man brugte da også trommer til Guds ære i GT, så det kan da ikke være helt forkert at bruge dem også i dag?’ For at se på dette, er det nødvendigt at forstå, hvordan trommerne blev brugt dengang.  Musikekspert og professor Bjørn Keyn, Oslo behandler dette emne og skriver, at

   ”I den gamle pagt blev trommerne brugt for at markere rytmen i sangen, og cymbalerne (stilheden) markerer overgangen mellem hvert vers. Man havde altså ingen jævn, monoton rytme, som kunne virke suggererende. Man brugte heller ikke rytmer, som var i disharmoni med kroppens egne rytmer, og som i bund og grund opfordrer til sex, oprør og vold. Forskellen mellem ’hedensk’ musik og israelitternes brug af musik lå mere i, hvilken musik man benyttede end hvilke instrumenter man spillede på”27.

 

Den kristne forfatter, LaMar Boschman beskriver, hvorfor rockmusikken er så farlig at lytte til. I denne gennemgang nævner han, at på 

   ’den dag, Lucifer (Satan) faldt (se Ez. 28:13 og Es. 14:11), tog han musikken (trommerne) med sig, han tidligere havde brugt til at tilbede den almægtige Gud, og tilpassede den til vor jordiske natur og anvendte den til at appellere til vore lavere, selviske lyster. Musikken blev korrupt og frembar en falsk salvelse. Lucifer anvendte den i sin tjeneste, så tilbedelse blev rettet til ham” 28.

 

Den kristne forfatter, Jakob Aranza, som har studeret rockmusikkens skadelige virkninger, skriver:

   ”Musikken blev skabt af Gud for at give ære til ham. Al musik, som ikke ærer Gud, er en afvigelse fra, hvad Gud ville med musikken. Hvis folk bruger musikken i egne hensigter, har de stjålet Guds gave og bruger den selvisk”29.

     

Der er mange vidnesbyrd, som peger på, at al rockmusik er fordærvet, fordi den altid vil være djævelens musik. Det gælder også den såkaldte kristne rock, omend i mindre målestok. Den kristne sanger og guitarist, Bob Larson, omtaler den ’kristne rockmusik' med disse ord:

   ”Rock er mere end musik. Den er en raffineret magt, der undergraver moralen.. Alene ved sin takt, tempo og klang fører den til.. at den sunde sans bedøves af de neurotiske trommeslag. Rock.. er dybest set antikristelige og står i modsætning til de bibelske normer..”30.

 

Det er pga. dette, at David Wilkerson komme med følgende advarsel i sin bog: ’Den sidste basun’:

   ”Hvor er profeterne, der skulle råbe højt: Nok! Ikke mere af djævelens musik i Guds hus! Er det en sejrende menighed, ren og lydefri fra verden, hvor en sådan ondskab bliver hilst velkommen, så længe den er iklædt religionens fåreklæder?”

 

Professor Werna Wright har fx beskrevet et forsøg, der blev gjort i en belgisk ungdomsklub. I dette forsøg skulle de unge afgøre, om de kunne skelne mellem almindelig og såkaldt kristen rock. Det kristne blad Evangelism Today skrev efterfølgende, at ”det kunne de ikke, og det må være en alvorlig advarsel til kristne om at holde sig borte fra denne, sataniske musikform”31. I det samme blad stod der videre: ”Hellighed og rock er ikke af samme ånd. Derfor må konklusionen være, at rockmusikken forvises fra kristne hjem og møder”.

 

Baglæns [dæmoniske] budskaber i ’kristen rock’.

Alle kender nok til, at der er lagt sataniske og hemmelige ’backmasking’ [som jeg i det følgende oversætter til ’baglæns budskaber’] ind i en stor del af rockmusikken. Disse budskaber er så svære at lægge ind, så det ikke kan høres forlæns, at mange mener, at det nærmest kun kan ske på overnaturlig måde, altså ved dæmonernes hjælp. Men - hvad kan Satan vinde ved at anvende sådanne skjulte budskaber? En hjerneforsker forklarer hvorfor:

   ”Først passerer det [budskabet] gennem hjernens kontrolventil. Baseret på tidligere erfaringer, opdragelse, vurderinger etc. forkastes eller accepteres budskabet. Den venstre hjernehalvdel er ansvarlig for, at vi er bevidst over det, vi hører. Den højre hjernehalvdel, den intuitive og kreative, har til opgave at tage imod den information, registrere den og lagre den. Hver bliver budskabet kodet og lagret som fakta, uanset om det [ordene] kommer forlæns eller baglæns [ind i hjernen, for].. hjernen koder det begge veje. Dette kan sammenlignes med vort syn, hvor øjnene ser alt op/ned, mens hjernen vender billedet i vor bevidsthed”32.

 

Han skriver videre, at hvis fx baglæns budskaber bliver repeteret igen og igen, så vil højre hjernehalvdel oversætte udsagnet for dig og lagre det som en slags fakta eller indtryk – vel at mærke uden at du får mulighed for at vurdere det. Efterhånden vil ’den stadige gentagelse af det samme budskab få dig til at tro, at det er dig selv, som har fået disse tanker’. Det er faktisk denne metode, nyreligiøse bevægelser benytter sig af for at hjernevaske sine medlemmer til at få en bestemt opfattelse. Han skriver videre, at markedsanalytikere forsker i denne metode for at vide mere om, ”hvordan denne lagring af ubevidste budskaber kan bruges i en underbevidst ’annoncering’, som kan påvirke folks indkøbsvaner”.

 

Det er altså denne metode, man gør brug af, når der lægges baglæns budskaber ind i en nærmest uendelig lang række af den såkaldte kristne rockmusiks udgivelser. Dermed åbnes der selvsagt vejen for, at Satan lettere kan få kontrol over den enkeltes sind for at lede det længere ind i trældom og trolddom. For det er trolddom, selvom mange kristne vægrer sig ved at tro dette. Den tidligere okkultist David J. Meyer, som nu er kristen, skriver: ”Trolddom er en magt, der kastes over dig og involverer sindskontrol og åbner døren for ånder, så de formår at kontrollere dit sind..”33.

 

I denne gennemgang vil jeg ikke tage eksempler med om ’baglæns budskaber’ fra den verdslige rockmusik, for det ligger udenfor kategorien. Kort skal det dog nævnes, at enhver, som har hørt bare lidt om dette, ved, at den verdslige rockmusik-genre, både direkte og med baglæns budskaber, ofte er fyldt med lovprisninger til, og ophøjelse af Satan, altså både modbydelig og gudsbespottelig. Men, kristne bruger da ikke baglæns budskaber, gør de? Jeg tror ikke, at kristne er bevidst om at gøre det, men da de tillader at bruge 'djævelens musik', så sker der det, som førnævnt, at han kan lægge sine baglæns budskaber ind bag teksten.

 

Det er faktisk foruroligende, at der er så mange ’baglæns budskaber’ i den kristne rock, som tilfældet er. Det er dermed et væsentligt bevis for, at den verdslige såvel som den kristne rockmusik er dæmonisk i sin natur. Når nogen stiller spørgsmålet, om Gud virkelig vil tillade et sådant angreb gennem den ’kristne rockmusik’, så lyt til, hvad den tidligere omtalte Jeff Godwin siger om dette:

   ”Svaret er enkelt. Hvis man har en musikform, som ikke tilhører Gud.., så tilhører den Satans domæne. Der er kun sort eller hvidt i denne verden. Det er velsignelse og forbandelse, liv og død, himmel og helvede, Gud og Satan, Kristus Jesus og verden. Der er ingen gråzoner i Guds Ord. Og hvordan skal da kristenrocken kunne passe ind med, at det hele afhænger af dit hjerteforhold? Bibelen forkynder ikke noget sådant! Det er enten ret eller forkert, og hvis det ikke er ret, er det ikke værd for en kristen at spilde sin tid på”34.

 

De budskaber i den kristne musikudgivelse, som er skjult og som kun kan høres baglæns, handler oftest om få gentagne ord som fx ’tilbed Satan’, ’jeg elsker Satan’ og ’tilbed mærket’ (dvs. dyrets mærke). Herunder følger nogle få eksempler, som er hentet fra forskellige artister indenfor den kristne rock, og i højre felt ses de baglæns budskaber, som er lagt ind i musikken35.

 

Gruppens/artistens navn

Titel på melodien

Baglæns budskab i denne

2nd Chapter of Acts

Good News

You know we love Satan in our harts.

Christian Church

Come Holy Spirit

Receive the Mark

Rick Cua

One child in pain – We are yours

Yes – live in sin. Oh, my saviour is the beast

Daniel Band

Call on his Name

I shall love Satan

Amy Grant

Find a way

I’m Lucifer. Ah there’s Lord, no one but Satan

Keith Green

Satans boast

Lucifer is horny (liderlig)

Larry Norman

Born to be unlucky

I love the world, Satan the Master

Stryper

Always there for you, In God we trust.

Oh, Mercy can burn – Hail Lucifer

Sheila Walsh

Fighter

Satan, my Lord

 

Det behøver vist ingen oversættelse. Igen og igen ophøjes Satan, og det er jo ikke ligefrem det, man forventer at finde på 'kristne rockplader'. Som tidligere citeret er jeg overbevist om, at Satan har let ved at smugle sine tekster ind i denne slags musik, fordi den tilhører ham i forvejen. Nu er der sikkert en og anden, der kunne hævde, at man ikke kan sammenligne forskellige kristne rockartisters udgivelser med den rockmusik, som nogle kristne bands spiller i forskellige kristne menigheder. Og det er nok sandt. For det er nemlig tvivlsomt, at de ovenfornævnte 'kristne' grupper og enkeltpersoner virkelig er kristne. Der er i alle fald en del i deres liv, som vidner om det modsatte. Det må derfor antages, at djævelen bedre kan manipulere med disse og operere i det skjulte, end med de kristne, som har en sand tro på Jesus og lader ham være deres Herre.

 

Men uanset virkningen, hvad har djævelens musik så at gøre i Guds hus? For, hvis man seriøs ser på rockmusikkens historie og lytter til vidnesbyrdene, kan man ikke være i tvivl om, at den er og bliver djævelens musik! Derfor er da også det naivt at tro, at denne dæmonisk inspireret rockmusik, kan bruges til at herliggøre Gud og lovprise ham.

 

Engang i 80’erne skulle jeg tale for en del unge kristne. Jeg kom i god tid, så jeg havde tid til at bede før mødet. Men i huset blev der spillet så høj 'kristen' rockmusik, at det var umulig for mig at ’trænge igennem’ og bede. På mig virkede det som om, at mørkets magt af al magt ville forhindre, at mødet blev til en velsignelse. Nogle vil måske indvende, at jeg nok bare var for følsom? Måske, og måske alligevel ikke. I en efterfølgende samtale med de unge om problemet fortalte de nemlig, at de i princippet var ligeglade med, om en rockgruppe var kristen eller ikke-kristen, for ifølge dem  var det nemlig ikke så meget teksten, de 'gik efter', men derimod selve musikken.

 

De fortalte videre, at den ’verdslig rockmusik’ og ’den kristne rockmusiks’ blev bedømt god eller dårlig alt efter, om den leverede en god kvalitet. Siden har jeg hørt mange andre kristne sige det samme. De kendte derfor også indgående de forskellige verdslige rockartisters udgivelser og fortalte, at de ofte spillede de forskellige numre i ’Din Radio’ - en kristen nærradio, hvor de unge var værter for et ønskeprogram. De kendte i øvrigt også selv udmærket til de baglæns budskaber, der var på de verdslige og de ’kristne’ albums, og havde hørt dem, idet de havde mulighed for at høre de forskellige udgivelser bagfra i radioens lydstudie. Men denne viden fik dem ikke til at ændre syn på 'rockmusikkens andre kvaliteter', som de sagde. De mente ikke, at der var en modsætning mellem kristendommen og den 'kristne rockmusik'. 

 

De unge kunne desværre ikke se, at de ved at lytte til den ’kristne rock’ nærmest automatisk åbnede døren op for den ’verdslige rock’ - eller måske var det omvendt? Årsagen skal som sagt findes i, at al rockmusik i bund og grund kommer fra den samme urene kilde. De unge bedømte rockmusikken ud fra 'kvalitet', og som førnævnt ikke ud fra ikke teksterne, som meget ofte ikke får samme den betydning, hverken i kristne eller i verdslige rockgrupper.  

 

I tiden derefter fulgte jeg lidt med i, hvad der skete med kirkens ungdomsgruppe, og lagde mærke til, at de kom længere og længere væk fra Jesus og den kristne tro. Selvfølgelig skyldes det nok ikke kun rockmusikkens påvirkning, men efter min mening spillede den en stor rolle heri. Vi ved jo, hvad der vil ske, hvis vi kristne giver djævelen ’en lillefinger’. Jeg tror, at Jeff Godwin rammer plet, når han beskriver den ’kristne rock’ således: ”Kristen rock har en indflydelse, der opfordrer til oprør mod Gud, gør dig forvirret, sløver din evne til at skønne, hvad der er Guds gode og velbehagelige vilje og gør dig mere åbent for vildfarelse”36.

 

Når Gud indirekte får førstepladsen

For nogle år siden var der en Tv-udsendelse fra en gudstjeneste fra Pensacola, og her kunne man følge med i, hvad der skete forud og under mødet. Forud for selve ’tilbedelsen’ begyndte man med en emotionel opvarmning ved, at flere trommeslagere trommede rytmisk og højt i vel en halv time, og med en stadig øgende hurtighed og volume. Rytmerne og de suggererende trommehvirvler havde den effekt, at de besøgende begyndte at bevæge kroppen i takt med rytmerne, og efterhånden løftede og svajede de med hænderne, ganske som ved almindelige rockkoncerter. Med stigende intensitet kunne man høre en basguitar, som sammen med kraftige højtalere fik gulvet, væggene og mennesker til at vibrere. I denne hjernevasklignende stemning kunne man se mennesker komme ind i en slags ekstase, hvor de dansede, hylede, og fik kropsrystelser og kramper. Selvfølgelig spiller det en stor rolle, at man åbenbart ønskede at få de forsamlede til at komme ind i denne ekstase før selve gudstjenesten, men det kunne næppe gøres uden trommernes indsats. Da sangene havde været i gang i 1½ time, sagde [mødelederen] Steve Hill, at ”hvis nogen ønskede at danse, skulle de komme op foran i kirken.. Snart var der 100-200, især unge mennesker, der mødte op til dansen. Det var hovedsagelig samme slags dans, som også ses ved rockkoncerter”37. En mødedeltager, Ben Wilson, som er vant til at arbejde med og vurdere støjkilders volumen, siger, at ”musikken ved mødet havde et så højt lydniveau, at den var i stand til at give varige høreskader, dersom nogen opholdt i dette støjniveau i længere tid”.

 

En Evan Ruud, som kommenterede et andet 'kristent' møde, siger: ”Ingen er tilskuere til dansen og musikken. De er [alle].. engageret af at gynge, danse, klappe eller stampe med. Alle bliver grebet af musikkens magt, og gennem ekstasen søger de at komme nærmere det hinsidige”38.

 

Det, der sker under sådanne rockgudstjenester er, at man giver dæmoner lov til at komme til og påvirke selve gudstjenesten. Hvilken afskyelighed! Jamen, hvis det nu kan få forsamlingen til at komme? Måske kan de på den måde på et positivt billede af kristendommen? Måske kan de endda få et møde med Gud? I flere år havde menigheden i Pensacola et stort skilt udenfor bygningen, som fortalte, at ’nu’ var der blevet så og så mange frelst gennem deres møder. På et tidspunkt stod tallet på frelste på 200.000. Alle, som fulgte med, var selvfølgelig begejstret. Tænk, at så mange er blevet kristne. Det beviser vel, at Gud er ligeglad med 'stilen' og 'musikgenren'? Men spørgsmålet er nu også, om der blev så mange frelst.

 

For, da en journalist senere undersøgte, hvor ’disse frelste var blevet af', opdagede man, at der tilsyneladende ikke var sket noget som helst. Han kunne ikke finde nogen, som var blevet frelst i Pensacola. Der var ingen medlemstilgang, hverken i deres menighed, eller i de omkringliggende menigheder. Man kan så spørge: Har det mon været stemningen, der har påvirket mange til at stå frem, mere end det har været Gud, som har kaldt dem til omvendelse og frelse? Mit gæt er et ja, for man kan ikke frelse mennesker ved hjælp af denne verdens metoder. Jeff Godwin skriver om det samme:

   ”Kristenrock gruppen Mylon Le Fevre hævder bl.a., at 30.000 har blevet frelst gennem deres musik i løbet av tre år. Men hvor er disse 30.000? For de er ikke i kirkerne... De går måske på [de kristne] rockkoncerter, men ikke i kirkerne. Hvor vi end har rejst, har vi aldrig mødt nogen som er blevet frelst gennem kristenrock”39.

 

I en artikel i KD blev der argumenteret for, at ’man må give de unge den musik, de vil have, for ellers går de’40 - og det affødte følgende svar:

   ”Det [som er citeret ovenfor] er et argument, der har været brugt i mange år.. Erfaringerne har vist, at man i en vis udstrækning har kunnet holde på de unge og endda trække nogle nye til, men når det kom til spørgsmålet, om de ville overgive deres liv til Jesus Kristus og blive personligt kristne, så var der ingen respons. Fjernede man rock’en fra kirken, så forsvandt de unge. De kom ikke for at møde Jesus, men for at møde verdens gud gennem rock’en”41.

 

Rockmusik kan ikke føre mennesker til Kristus, selvom det ofte er derfor, man indfører den. Det er muligt, at man derved kan få nogle af de unge til at komme mere til kristne møder, men det er ikke det samme. Måske kunne man forestille sig, at de så også i det mindste hører Guds ord, som om, det ene opvejer det andet. Men ifølge bibelen vil det, at blande lys og mørke sammen, aldrig blive til velsignelse. Hos mange unge er der da også tegn på, at menighedernes brug af rockmusik - modsat hensigten - får en del til at komme længere væk fra Kristus. Engang var der en, som sagde: 'Vi kan jo ligeså godt have det sjovt. Som kristen behøver jeg da ikke tage afstand til alt'. Nej, ikke til alt, men til det, som bedrøver Gud. Det er jo netop dette, der er problemet med rockmusikken. Prøv engang at se på de tekster, som ledsager den 'kristne' rockmusik. Jeg har bemærket, at dem, man ofte bruger i rockmusikken - og her tales der ikke om den rockmusik, der sættes til kristne salmer, ofte er præget af en overfladisk kristendom, hvor fx ord om korset og omvendelsens nødvendighed næsten altid nedtones. Robert Sweet fra den ’kristne’ rockgruppe Stryber, har fx udtalt, at gruppen bevidst udelader ord som ’Kristus, Jesus, Jesu blod og Gud’. En anden ’kristen’ rockgruppe [Airbag] skriver: ’Vi vil ikke prædike, men gerne spille svinefed rock’42. Igen og igen ser man det samme: Rockgrupperne sammenligner sig med verden, og vil derfor ikke være forkyndende. Da den kristne rockgruppe U2 nyeste album udkom, blev den anmeldt således: Deres ”tekster adskiller sig ikke meget fra mainstream-tekster om kærlighed, som vi møder dem hos Elvis Presley, Westlife, Saybia m. fl.”43. Årsagen skal findes i, at hvis de skal sælge deres musik til fx MTV, så bliver de nødt til at vælge et budskab, som er tilpasset dem, der lytter til kanalen. De fleste siger dette ligeud, og blander på denne måde verden ind i kristendommen, og dette syn får så igen betydning og indpas i de mange kristne menigheder, som disse unge kommer i. Det kommer fx til udtryk i det, som en kristen leder argumenterede for, da han sagde:

   ”Fester fylder meget i de unges liv.. Der ligger en enorm mulighed i at udvikle festsiden i gudstjenester for unge.. Hvis gudstjenesten skal være relevant for en eventkultur, må musikken ud af skabet som andet en blot en ledsager til teksterne. Musikken må få en langt stærkere formidlingsplads”44.

 

Rockmusikken kan ikke skade mig, fordi Gud bevarer mig

Mange tilhængere af 'kristen rock' lytter ofte ikke til argumenter, som advarer dem om det farlige ved deres musik. En forsvarede den 'kristne rock' med at sige: ’Når Gud har lovet at bevare mig, så kan rockmusikkens evt. skadelige følger ikke skade mig’. Men sådan kan man jo ikke lige stille det op. For det er jo netop fordi Gud har lovet at bevare os, at han advarer os, når vi går forkert - eller er ved at gøre det. Enhver kan se, at udsagnet ikke holder, hvis man i stedet sagde: ’Gud har lovet at bevare mig, og derfor kan jeg ligeså godt lukke øjnene, når jeg går over vejen’. På den måde lukker de forskellige øjnene, på samme måde som ham, der sagde: ”Jeg er kristen. Jeg ryger ikke. Jeg drikker ikke. Mine forældre er stolte over mig, og der findes ikke et eneste bibelvers, som siger, at ’kristen’ rock er fejl. Jeg ved, hvad jeg gør og ser ingen fejl i det”45.

 

Hertil er bare at sige, at bibelen faktisk siger noget. Es. 64:6 siger fx, at al vor egen retfærdighed er som en snavset klædning. Og i NT står det således:

   ”Hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? Eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? Hvordan kan Kristus stemme overens med Beliar [her synonym med djævelen]? Eller hvordan kan troende have lod og del med den vantro? Hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinanden at gøre? Vi er jo den levende Guds tempel, thi Gud har sagt: ’Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk’. Derfor: drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer..”, 2. Kor. 6:14-17.

 

Jamen, der står ikke noget i bibelen om, at rockmusik er skadelig? Nej! Men der står jo heller ikke noget specifikt om narkotika, pornofilm og aborter. Betyder det dermed, at dette bibelsk set er OK?  Nej, vi ved, at det er syndigt og forkert’, selvom det ikke direkte er nævnt. For Guds Ord og Ånd advarer os og alle dem, som vil høre Guds røst. Det er måske det, der er problemet? Man vi ikke høre, man vil ikke ændre kurs. Ville du gøre det, hvis Gud sagde det til dig? Tænk over det. 

 

’Alt er tilladt, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig’, står der. Som tidligere nævnt, så kan rockmusikkens påvirkning af hjernen betragtes som et rusmiddel, som får magten over den, som lytter til den. Hvis du ikke tror dette, så prøv, om du kan være den foruden i en uge eller mere. Det er ikke sikkert, du klarer det, for rockmusikken har en indbygget evne til at gøre dig afhængig, selvfølgelig alt efter, hvor meget du lytter til den. Er du vant til at høre rockmusik, vil du sandsynligvis hurtigt erfare, at du ikke kan leve uden den. Men holder du ud i længere tid, så kan det være, at du kommer ud på den anden side. Den tidligere rockmusiker Greg MacKay gjorde forsøget, og skriver:

   ”Jeg havde været professionel rockmusiker i omkring otte år, da nogen fortalte mig om musikfaste. Denne faste består simpelthen i at afholde sig fra enhver kilde med rock- eller populærmusik.. Da jeg (senere) lyttede til noget rockmusik igen, var det som om nogen havde ramt mig med et bedøvelsesgevær - ikke nogen behagelig erfaring. Jeg følte det som om min krop var blevet udsat for vold. På den anden side var den klassiske musik, jeg lyttede til, behagelig og fremkaldte et ahhhhh"46.

 

Som førnævnt er de fleste rockmusikere, musikeksperter og andre klar over, at al musik påvirker os enten positiv eller negativ. Det er beskrevet af en på denne enkle måde: ”God musik får mig i en god stemning, og dårlig musik i dårlig stemning. Musik er for sjælen hvad gymnastik er for kroppen!”47.

 

Alle bliver påvirket af det, der fylder os, hvad enten det er musik, mad, litteratur, eller film. Den danske musiker Ken Dolva beskriver i ’Musikkens ansigter’, hvordan han, i forbindelse med hans foredrag ved kirkelige ungdomsmøder, ved flere lejligheder har spillet to vidt forskellige musikeksempler for dem, og bad tilhørerne om at nedskrive de tanker og associationer, som musikken gav dem undervejs. Han beskriver disse to musikeksempler på denne måde:

   ”Det første stykke var skrevet, før jeg blev en kristen – på et tidspunkt, hvor jeg desperat søgte et svar på livets mening. I det andet tilfælde er musikken skrevet flere år efter, at jeg blev en kristen og udtrykker derfor det nye liv i Kristus..”48.

 

   Forskellen på de to musikstykkers påvirkning på tilhørerne var slående:

1.      I det første musikeksempel beskrev tilhørerne musikken med ord som ’uhygge, hinduisme, tilbedelse af helvede, håbløshed, tomhed, smerte, død, skrig, klage, mørke, forvirring, utryghed, afgrund, rædsel, ambulance, disharmoni og vildskab’.

2.      I det andet musikeksempel beskrev tilhørerne derimod musikken med ord som ’glæde, opløftende, harmoni, fred, livsbekræftende, forår, grønne enge, skønhed, tilbedelse, blomster, fugle, frihed, kærlighed, længsel, håb, dybde, tryghed, natur og ’happy ending’..".

 

Ud fra lytternes reaktioner på hans to vidt forskellige musikstykker konkluderer Ken Dolva, at

   ”Musikeksemplerne er i sig selv et vidnesbyrd om, hvordan et menneske som (i dette tilfælde ham selv) gennem frelsen og troen på Jesus som Herre er ført fra mørket til lyset”.

 

Det er denne forskel, som gerne skulle afspejle sig i alt, hvad vi har med at gøre. Som jeg har nævnt, så viser forskellige undersøgelser, at unge forsøgspersoner ikke kan høre forskel på ’verdslig’ eller såkaldt ’kristen’ rock. Når man nu ved, at det netop er musikken, som påvirker mest og kan være skadelig for mennesket ånd, sjæl og legeme, så burde alle tydelig sige fra overfor al rockmusik, som bevisligt er det. Koncertpianist og kristen musiker, Lenny Seidel, skriver:

   ”Sand gudfrygtig musik bør bestå af tre elementer, som før harmoniseres perfekt med hverandre. Disse er: melodi, harmoni og rytme. Rockmusik har ingen melodi, bare melodiøse fragmenter, som gentages i en uendelighed. Eftersom der ikke findes nogen virkelig melodi, findes der heller ikke en virkelig harmoni.. alene rytmen er i sig selv ikke musik”49.

 

Jeg kan fx godt lide at høre folkemusik, og i disse indgår også trommer. Men, for det første bliver disse brugt så svagt, at man kun aner rytmen. Og, for det andet bliver musikken fremført i en rytme, som er i harmoni med den øvrige musik i fremførelsen. Denne musikart skaber med andre ord ikke de negative eftervirkninger, som det bevislig er tilfældet med rockmusik. Men derfor er det selvfølgelig ikke sikkert, at man kan lide folkemusik, men den er i det mindste neutral og uskadelig.

 

Flere eksempler på skadelig påvirkning gennem ’kristen’ rock.

At tro, at ’kristen’ rockmusik ikke har nogen negativ påvirkning, er i bedste fald naivt, og i værste fald et bevidst forsøg på at lukke øjnene for sandheden om rockmusikken. Det samme kan siges om de argumenter, som går ud at bagatellisere problemets alvor. Som fx påstanden om, at 'Gud ikke har noget imod, at jeg lytter til rockmusik', eller at 'han vil bevare mig, selvom den skulle vise sig at være forkert'. Vi skal nu se et par eksempler på, hvordan ånden bag musikken kan påvirke og ødelægge, også selvom han eller hun er kristen.

 

Den kendte og respekterede kristne forfatter Jamie Buckingsham fortæller i sin bog ’Risky Living’, om at hans søn fik lov til at købe en kristen rockplade. Og straks efter købet fik han stærke øresmerter, men et besøg hos lægen viste intet. Han tænkte ikke på, at der evt. kunne være sammenhæng mellem sønnens smerter og pladecoveret, som var dækket med nogle stærke, dæmoniske billeder. Til oplysning har mange ’kristne’ rockgrupper faktisk dæmoner på coveret, ligesom det er tilfældet med alle andre grupper. Hvem tænker på en evt. dæmonisk sammenhæng i den civiliserede verden? 

 

Men da sønnens smerter tiltog, begyndte faderen at få mistanke om en dæmonisk aktivitet, og bad sønnen om at smide coveret ud. Men på trods af dette fortsatte de voldsomme øresmerter. Han skriver videre, hvordan de en dag fik besøg af en bekendt, som havde erfaring med dæmoners virkemåde, og han sagde, at det dæmoniske lå i selve musikken. Djævelen havde fået skaffet sig adgang til huset gennem en såkaldt kristen rockmusik, og blev derfor efterfølgende smidt ud. Derefter bød han dæmonen om at forsvinde i Jesu navn, og ’øresmerterne forsvandt omgående og vendte ikke tilbage’, skriver faderen i sin bog. Hvem skulle tro, at dæmoner kan få adgang til et hjem og menneskesjæle ved, at man 'blot' har købt en rockplade?

 

Et andet vidnesbyrd:

   ”En ung mand, der var blevet omvendt 10 år tidligere og som ved et under var befriet fra alvorlig stofmisbrug, deltog i en kristen festival, som hver år blev arrangeret i England. Ved siden af bibeltimer og seminarer blev der også tilbudt ’kristen’ rockmusik, og for første gang, efter at han var blevet kristen, begyndte han at få hallucinationer igen”50.

 

Samme kilde skriver derefter:

   ”Det er.. den største forførelse i vor før antikristelige tid, at kristne ungdomsledere forkyndere forkynder Guds ord sammenblandet med rockmusik. Uden at ville det, bringer de derved de unge i kontakt med Satan, for denne musik er præget af ham og er et af de midler, han bruger for at bringe mennesker ind under sin magt. Selv en kristen tekst formår ikke at ændre på dette”.

 

Vælg i dag, hvem I vil tjene

Jeg omtalte tidligere den store forskel, der var mellem jødernes musik og den hedenske musik. Et eksempel finder vi i 2. Mosebog, hvor vi læser om israelitternes 40 års vandring i ørkenen. I kap. 32:17-21 læser vi følgende om Moses og Josva, som kom ned fra Sinaibjerget, efter at Moses havde modtaget de 10 bud fra Herren:

   ”Da hørte Josva støjen af det larmende folk, og han sagde til Moses: ’Der høres krigslarm i lejren!’ Men han svarede: ’Det er ikke sejrendes eller slagnes skrig, det er sang, jeg hører!’ Og da Moses nærmede sig lejren og så tyrekalven og dansen, blussede hans vrede op, og han kastede tavlerne fra sig og sønderslog dem ved bjergets fod. Derpå tog han tyrekalven, som de havde lavet, brændte den i ilden og knuste den til støv, strøede den på vandet og lod israelitterne drikke det. Og Moses sagde til Aron: ’Hvad har dette folk gjort dig, siden du har bragt så stor en synd over det?” 

 

Josva hørte larmen og troede først, at der var krig. Men Moses var klar over, at lyden stammede fra tilbedelsen af en afgud. Han havde været længe nok i Ægypten til at lære den hedenske kultur at kende, og han vidste, at lyden kom fra en vild, løssluppen og religiøs fest. Det er sandsynligt, at de forsamlede troede, at de kunne tilbede Herren på denne nye måde - for lige efter, at Aron havde lavet guldkalven, tog de imod den og sagde: ”Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten”. Og de begyndte at lovprise og tilbede guldkalven, som var det Herren selv, der var i deres midte. Men i virkeligheden var det afguden (dæmonen) Osiris, som de begyndte at dyrke og feste for.

 

Når man studerer, hvordan Osiris blev dyrket, så kan man tydeligt se en satanisk efterligning af Herrens åbenbaring og frelse. Historien fortæller, at dødsguden Osiris bl.a. havde disse fire efterligninger af Kristi egenskaber og guddomsmagt:

1.      Han var kendt for fine gode gerninger

2.      Han blev dræbt, men han opstod fra de døde.

3.      Ved sin frelse kunne han frelse andre.

4.      Han blev dommer over de døde51.

 

Umiddelbart ligner denne gudsdyrkelse den, der kommer fra Gud - det sker, fordi Satan forsøger at fremtræde som en lysets engel, og kopiere det, der er sandt og godt og forvrænge det til løgn og noget ondt. Den store forskel på sand og falsk gudsdyrkelse var og er, at Herren blev og bliver dyrket og lovprist i hellighed og renhed, medens der, som i Osirisdyrkelsen, blev lagt vægt på en musikform, som havde og har til formål at folket ind under dæmoners herredømme.

 

Det var tydeligvis det, der skete blandt israelitterne i lejren. Guldkalven og den falske Kristus blev introduceret på et godt tidspunkt. Moses var der ikke, og uden sand åndelig ledelse er der som bekendt en stor risiko for frafald. Det var på dette tidspunkt, at der kom nogle fra forsamlingen, som med stor overbevisning fortalte Aron, at de ligeså godt kunne dyrke Gud på en anden og mere spændende måde end den, som Gud [tidligere] havde anvist. Det hebraiske ord for ’lege’ kan i øvrigt udover over den uskyldige leg, også bruges som den leg, hvor den seksuelle/sensuelle leg indgår. Det er fx dette udtryk, som bliver brugt i forbindelse med guldkalven, og det er den, der blev brugt, da Potifars hustru fristede Josef.

 

Selvom det ikke fremgår tydeligt af bibelen, så ved man ud fra andre historiske kilder, at den omtalte 'leg' altid blev introduceret sammen med samme rytmiske og dæmoniske musik, til afgudens ære. Musikhistorikere anfører, at det er denne musikform, som nu igen er blevet moderne gennem nutidens rockmusik. Den kendte evangelist Øjvind Andersen skriver:

   ”De falske profeter indførte de sange i Israel, som.. fra hedenskaben.. Det var rytmiske sange, der var meget lydstærke; og Herren siger gennem profeten Amos (5:23), at han hader deres larmende sange. Det var altså et kendetegn, som fulgte de falske profeter i Israel”52.

 

Gud kan tilsyneladende dyrkes på mange måder, men det alvorlige spørgsmål er, om det er den sande Gud, som tilbedes og dyrkes? Hvis man seriøs vil undersøge rockmusikkens kilder, kan man ikke undgå at se, at den ikke kan adskilles fra dens hedenske og dæmoniske oprindelse. Derfor er det da også umuligt, at den levende Gud kan dyrkes på denne måde, da han, i modsætning til denne musikgenre, er hellig og ren i alt sit væsen. Skriften vidner derfor også gentagne gange om, at han ikke vil give sig til kende overfor dem, som dyrker ham på en vanhellig eller forkert måde. Her kan vi bl.a. tænke på Guds vrede, som kom over Arons sønner, da de frembar en fremmed ild ind for hans åsyn. Således er også rockmusikken ’en fremmed ild’, som i sin natur er tændt af Satan selv. Hvis vi har en sand ærefrygt for Gud, vil vi ikke turde indføre det, der er vanhelligt, i hans hus. 

 

Al kristen musik skal selvfølgelig være ’helliget Herren’, ligesom alt andet, vi gør for at tjene ham. Lad os derfor høre sand åndelig musik i vore menigheder, såvel som i vore hjerter. For, ligesom vi læser om, at Saul fik lindring af at høre åndelig musik, når en ond ånd kom over ham, således skal al sand åndelig musik også i dag være med til, at de onde ånder må vige bort ved, at vi gør det samme. Vi kan desværre ikke råbe verdens børn op, når de hengiver sig til djævelen og lytter til hans mange forførelser, herunder også hans musik. Men ’vi er ikke af denne verden’, og vi må vel kunne råbe de unge kristne op, for at de kan blive opmærksom på musikkens bedrag. Lad os ikke give djævelen råderum, hverken i vore hjerter eller menigheder. Lad os i stedet have vore øjne rettet mod Jesus, som det står skrevet i Hebr. 12:1-2:

   ’Derfor skal også vi.. lægge enhver byrde bort og synden, som så let hilder os, og løbe med udholdenhed i den kamp, som er foran os, medens vi ser på Jesus, troens banebryder og fuldender, som.. udholdt korset uden at ænse skammen, og som nu har sat sig ved højre side af Guds trone’

 

Afslutning: Selvbedraget

For alle, der kender Jesus og elsker al Guds folk, er det en stor smerte at se, når de, der har fundet vejen til Jesus og reddet ud af synden og dødens morads, skal høre den musik i kristne menigheder, som hører til synden og dødens verden. Dermed risikerer man, at de falder tilbage til det gamle liv. For, som vi har set mange eksempler på, så er og forbliver ånden i rockmusikkens uren, og så betyder det ikke meget, hvilken tekst, der bruges. Som vi har været inde på, så kan det ikke lade sig gøre at isolere eller adskille den såkaldte ’kristne rock’ fra rockmusikkens djævelske oprindelse og historie. ’Kristen’ rock er nemlig blot en gren på denne stamme, og er derfor også inspireret og præget af samme ånd. Det ændres heller ikke af, at tilhængere af ’kristen rock’ ikke vil tro det, eller bortforklarer problemet med, at de er sikre på, at Gud vil bruge eller velsigne også denne musik, fordi det er hensigten der tæller. Desværre er der mange, som blevet så påvirket af musikkens magt, at de ikke vil tro, selvom de så alle mulige andre beviser for rockmusikkens farlighed. Et eksempel på dette bliver beskrevet således af den tidligere omtalte Jeff Godwin:

   ”Et ungt kristent par i Australien sendte mig et brev for nylig. De er forhenværende tilhængere af kristen rockmusik, som ved Helligånden og Guds ord er blevet ført ud af bedrageriet. De vidner frimodigt om den fangenskab, ’kristen’ popmusik rockmusik fører med sig, men deres hjerter er ved at briste af den arrogance de mødes med. [Men] deres pastor sagde til dem, at de må gøre bod og angre.. at de har været så ’ubalancerede’53.

 

Vil de kristne, som elsker rockmusik, høre? En del vil måske, hvis de får det fortalt, men noget andet er at indse og erkende, at de må omvende sig fra den. Der er ingen, der går fri for at skulle gøre netop dette, igen og igen. Vi kan alle kun 'se stykkevis', og derfor kan vi ikke bebrejde dem, der er blevet forført til at tro, at rockmusik er OK. Til os alle har Gud denne formaning: ”Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder!” Det gælder også mig, så på en måde er vi i samme båd. I Rom. 10 skriver Paulus om det jødiske folk og siger: ’Jeg giver dem det vidnesbyrd, at de alle er nidkære for Gud, men uden forståelse’. Man kan altså godt være nidkær, men på en forkert måde. Vi er nok alle nidkære, men må vi altid ydmyge os for Gud og holde hans ord som rettesnor for liv og lære - så vi altid må vælge det, der er sandt og godt, for at vi i hans lys altid må sige nej til al verdslighed og ugudelighed, herunder også den såkaldte kristne rock.

 

Hvis denne side ikke er fundet via forsiden, så klik venligst her for at få adgang til flere artikler

 

Litteraturliste:

1. Gengivet i ’Musikkens magt’, af Tore Sognefest, s. 35

2. Illustreret videnskab, nr. 2/93, s. 49

3. Samme

4. Carol Douglis: The Beat goes on, s. 42.

5. M. Basilia Schlink: Rockmusik – hvorfra, hvorhen? S. 9.

6. Tore Sognefest: Musikkens magt, side 44.

7. Samme, side 74

8. John Diamond: Your Body Doesn’t Lie, s. 53.

9. Tore Sognefest: Musikkens makt, side 47

10.    Mark Grant: ’Can Rock & Roll Lead To Ruin’

11.    http://www.bricksite.com/rockmusik?id=127134

12.    Eskild Særkjær: Er rockmusik skadelig?

13.    John Blanchard: Pop Goes The Gospel, side 68. 

14.    Dr. Schoen: ’The Psychology of Music’, s. 65

15.    John Blanchard: Pop Goes The Gospel, side 82-83

16.    http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d6-stoj-vibrationer-mv/rloia-d61-stoj.aspx

17.    Udfordringen, 3. november 2011, side 22

18.    Tore Sognefest, side 52

19.    det er fx sket i 'sange og salmer', http://www.sangeogsalmer.dk/

20.    Holger Særkjær: ’Kristen rock – Satans ånd’?

21.    Samme, side 9

22.    Beskrives indgående i Jeff Godwin: The Devils Disciples og Dancing With Demons

23.    Holger Særkjær: ’Kristen rock – Satans ånd’? Citerer fra Magasinet ’The Flame’, maj/juni 1975.

24.    Jamie Buchingham: Ricky Living, side 141.

25.    Jeff Godwin: Vad är det för fel med kristen rockmusik? Side 6.

26.    Samme, side 6.

27.    Tore Sognefest: Musikkens makt, side 103

28.    LaMar Boschman: The Rebirth of Music

29.    Jakob Aranza: Baklengs djevelskab i rock & roll, side 73.

30.    Jeff Godwin: ’What’s Wrong With Christian Rock’

31.    Evangelism Today, dec, 1981

32.    William H. Yarroll: The Brain and Rock Music, side 53

33.    Last Trumpet Newsletter, Vol. Vll, Issue Vl, juni 1988. 

34.    Tore Sognefest: Musikkens makt, side 249

35.    Samme, side 249:

36.    Jeff Godwin: Vad är det för fel med kristen rockmusik? Side 2

37.    Holger Særkjær: Uddrag fra et Steve Hill møde, berettet af Benjamin R. Wilson, 2000

38.    Tore Sognefest: Musikkens makt, side 106.

39.    Holger Særkjær: ’Kristen rock – Satans ånd’? Citerer flere afsnit fra Jeff Godwins bøger: The Devils Disciples og Dancing With Demons.

40.    Kristeligt Dagblad, 12. juli, 1996

41.    Et Vægterråb, 57, 1996.

42.    Udfordringen, nr. 47, 2003, side 18

43.    Udfordringen nr. 24, 2003

44.    Dansk Oase: Fornyelse nr. 3, 2002, side 13

45.    Jeff Godwin: Vad är det för fel med kristen rockmusik? Side 14

46.    http://www.bricksite.com/rockmusik?id=127134

47.    http://forum.giraffen.dk/?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&tx_mmforum_pi1%5Btid%5D=243&tx_mmforums_pi1%5Bpage%5D=3

48.    Ken Dolva: Musikkens ansigter, side 98-99

49.    Jeff Godwin: Vad är det för fel med kristen rockmusik, side 5-6.

50.    Basilea Schlink: Rockmusik – hvorfra, hvorhen? S. 22

51.    Ernest A. Budge: Osiris, 1961, s. 12, 312-331

52.    Ordet og Israels småskriftserie’, nr. 2

53.    Jeff Godwin: Vad är det för fel med kristen rockmusik, side 13