Nedtælling til menighedens bortrykkelse

de bibelske tegn, set ud fra aktuelle begivenheder

Af Eskild Skov Særkjær

 


Bibelen har givet os mange tegn på, hvad der vil ske i verden, før Jesus kommer for at hente sin menighed hjem til sig. De fleste af disse tegn viser en verden med tiltagende lovløshed, krig, hungersnød, jordskælv, bare for at nævne nogle få. Dertil kommer de tegn, som Jesus kalder ’lignelsen om figentræet og alle de andre træer’, som er et billede på Israel og de øvrige nationer. Jeg vil kort skitsere, hvilke tegn som i de sidste 100 år viser, at vi hastigt nærmer os den sidste periode af ’de sidste tider’. Og i den forbindelse skal vi især se på, hvordan de bibelske tegn pga. aktuelle begivenheder [ultimo august 2011] synes at rykke tiden for menighedens bortrykkelse og Antikrists fremtræden meget nærmere. For mig er der ingen tvivl om, at alt det, som bibelen har talt om, ser ud til at stå foran den fulde opfyldelse. I det følgende skal vi se nærmere på dette:

Tekstlæsning: Luk. 21:28-30

Her siger Jesus: Når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse: Se på figentræet og alle de andre træer; så snart I ser, at de springer ud, skønner I af jer selv, at, nu er sommeren nær. Således kan I også skønne, når I ser dette ske, at Guds rige er nær.


Som det blev nævnt ovenfor, så er figentræet et billede på landet Israel og det jødiske folk, og alle de andre træer er et billede på verdens nationer. Vi opfordres her til at se på tegnene, så vi kan skønne, når den tid, hvor Jesus kommer igen, er nær og kan se når som helst. Jesus siger, at det bør vi kunne se ligeså klart, som når vi ved, at sommeren er nær, når vi ser træerne springe ud om foråret.

Se på Israel

Vi skal først et øjeblik se på et af de tydeligste og største profetiske tegn, som viser, at vi er i endens bestemte tid - og det ved at se på figentræet, Israel. Efter at Gud havde adspredt dem i landene - i henholdsvis 722 [Nordriget] og 583 f.Kr. og 70 år efter Kr. [Sydriget], siger han til dem, at ’i årenes ende’ vil de komme tilbage til deres land igen. I Ez. 36:24 tiltaler han til jødiske folk og siger:

Jeg vil hente jer fra folkene, samle jer fra alle lande og bringer jer til jeres land.


Læg mærke til, at skriften siger, at de skal komme til Israel fra alle lande. Det er aldrig sket før. I 1948 fik de for første gang i over 2500 år deres eget land igen. Det var et mirakel. Pga. Dreyfus-skandalen i det 19. årh. havde man en vis sympati for, at jøderne skulle leve i tryghed indenfor egne grænser. Dette, sammen med jødernes voksende længsel for at få deres egen hjemland, gjorde, at de sagde ja, da de fik tilbudt et lille landområde på Sinai for lidt over 100 år siden. Men da Ægypten nægtede at levere det nødvendige vand eller elektricitet, blev forsøget med at oprette en jødisk stat ikke til noget. Senere fik jøderne så tilbudt en lille bid af Kenya, men det mislykkedes også. Gud havde nemlig noget bedre i tankerne for dem. Han har jo igen og igen sagt, at, i de sidste dage vil de atter komme tilbage til deres land – et land, som Gud dog også kalder for ’mit land’ [ Jer. 2:7, Ez. 36:5],og som han derfor vil give til hvem, han vil.

I samme kapitel i Ezekiel tiltaler Herren Gud Israels bjerge og siger [ Ez. 36:8-10]:

I skal skyde grene og bære frugt for mit folk Israel.. jeg gør mennesker, alt Israels hus, mangfoldige på jer, byerne skal bebos og ruinerne genopbygges.. jeg lader jer bebos som i fordums tider og gør det bedre for jer end i fortiden; Og I skal kende, at jeg er Herren’.


Alt dette er blevet delvis opfyldt i staten Israels 63-årige historie. Men den sidste del af Guds løfter til Israel vil først fuldt ud blive opfyldt, når de i deres trængsel skal ’se hen til ham, de har gennemstunget’, Zak. 12:10. I forbindelse hermed skal Jesus komme synligt tilbage og genoprette riget for Israel, som er 1000-årsriget. I og ud fra dette rige skal Jesus regere som Israels retmæssige konge, fordi han er Davids søn - såvel som Guds Søn. Vi skal se et eksempel herpå fra Jeremias:

Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg opvækker David en retfærdig spire [denne spire er i årtusinder anerkendt som værende identisk med Messias], og han skal herske som [Israels] konge og handle viselig og øve ret og retfærd i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel bo trygt [bemærk, at der her tales om Sydriget Juda såvel som Nordriget Israel, som siden Israels deling igen skal bo tilsammen, som de gjorde det under kong David]. Og det navn, man skal give ham, er: Herren, vor Retfærdighed [hvilket betyder, at Messias, det er Jesus, er Gud Herren], Jer. 23:5-7.


Indtil dette sker, vil det jødiske folk såvel som landet Israel blive hadet af alle folk. Zak. 12:2-3 er et af de mange steder, hvor bibelen beskriver, hvad der i de sidste dage skal ske vedrørende Israel, dets naboer og de øvrige nationer i verden:

      Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle folkeslag trindt om [dvs.: de arabiske folkeslag lige rundt om Israel]. På hin dag gør jeg Jerusalem til løftesten for alle folkeslag [hele verden]. Enhver, som løfter den, skal rive sig på den! Og alle jordens folk skal samle sig imod det [bogstaveligt henviser det til krig, men kan også betyde holdningsmæssig modstand, boykot og pression].

 

Aktuel vurdering af Israels naboer og terrororganisationer:

Det første vi skal se på, er Israels naboer ’trindt om’. Bibelen gør det klart, at Israels naboer vil hade og bekæmpe det jødiske folk såvel som landet Israel, og vil blive ved, indtil ’jøderne er smidt i Middelhavet, og navnet Israel er udslettet for evigt’. Det samme mål har terrororganisationer som Hisbollah, Hamas og PLO. Israels historie viser, at Gud har givet dem mange mirakler – og har på mangfoldige måder bevist sin kærlighed til dem. Men nu behøver de desperat et til:

Et aktuelt problem er, at Hamas og PLO i fællesskab vil forsøge at overbevise FN’s sikkerhedsråd om, de skal anerkende den palæstinensiske stat indenfor de såkaldte 1967-grænser, når de afholder det første møde den 21. september 2011. Palæstinensiske repræsentanter har rejst verden rundt for at overbevise de enkelte lande om, at de skal stemme ’ja’ til deres forslag [læs: krav]. Mange lande har allerede givet deres støtte til erklæringen, heriblandt er det efterhånden meget antisemitiske land, Norge. Den palæstinensiske plan er, at de ved sådan anerkendelse kan gå udenom Osloaftalen, hvor de skal forhandle med Israel for at få ’land-for-fred’. En fred, som de i øvrigt aldrig har villet give Israel. Hvis palæstinensernes plan lykkes, så vil Israel opleve et enormt pres fra ’Verdenssamfundet’ til at afgive land uden at få noget til gengæld. Dvs. De vil nok få en masse tilsagn om at stå som garant for ’sikre grænser’, men Israel vil af erfaring nok betragte sådanne løfter som uden værdi. Israel har allerede meldt ud

1. at de ikke kan acceptere at afgive land uden en foregående fredsaftale, samt
2. at det palæstinensiske krav på 1967-grænser vil gøre Israel særdeles sårbar i tilfælde af krig.


I skrivende stund er der uro i flere arabiske lande, og ingen ved, hvordan det ender. Israel frygter, at disse lande vil blive mere radikaliseret. Som det er ved at ske i Ægypten, som har medmeldt, at de vil annullere den tidligere fredsaftale med Israel. Desuden har de åbnet grænserne til Gaza og anerkendt terrororganisationen Hamas, noget, som tidligere præsident Mubarak ikke kunne drømme om at gøre. Bortset fra navnet er Hamas identisk med det muslimske broderskab, som ser ud til at vinde valget i Ægypten senere i år. Israel står altså overfor en meget vanskelig situation, som kun kan afværges ved, at FN’s sikkerhedsråd såvel som generalforsamling stemmer nej til forslaget. Og så alligevel ikke, for PLO og Hamas har allerede meldt ud, at Israel skal regne med en ny intifada [forøgelse af terror], hvis de ikke får den anerkendelse af FN, som de håber på. Måtte det jødiske folk i denne vanskelige tid se hen til Herren, og bede til ham, som David gjorde det i Sal. 60:13: ’Giv os dog hjælp mod fjenden! [For] blændværk er menneskers støtte’.

Hadet mod Israel skyldes et åndeligt fjendskab

Den voksende antisemitisme, pres og had mod Israel fra stort set hele verden kan ikke forstås, hvis man tror, at løsningen på konflikten er politisk. Det er den ikke! I Ez. 35:10-14 siger Herren:

Fordi du sagde: ’De tvende folk og de tvende lande [som tilsammen er det nuværende Israel] skal tilhøre mig, jeg vil tage dem i eje’, skønt jeg var dér [Herren er Israels Gud og er med sit folk], derfor, så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: jeg vil gøre med dig efter den vrede og det nid, du hadefuldt udviste imod dem, og jeg vil give mig til kende for dig, når jeg dømmer dig; og du skal kende, at jeg er Herren. Jeg har hørt al den spot, du udslyngede mod Israels bjerge: ’De er ødelagt, os er de givet til føde!’ Du gjorde dig stor mod mig [Herren, Israels Gud] med din mund og overfusede mig med ord; jeg hørte det. Så siger den Herre Herren: Som det var din glæde, at mit land blev ørk [dengang], således vil jeg gøre med dig..


Selvom Gud her tiltaler den daværende Edom, så bliver dette navn også brugt synonymt om de af Israels naboer, som den dag i dag bevidst går imod Gud, hans land såvel som hans planer med det. Det vil føre for vidt her at påvise denne sammenhæng. Her vil jeg derfor blot nævne, at den vrede, som Herren dengang rettede mod Edom, er den samme i dag overfor dem, som hader Israels Gud, Israels land og Israels folk.

Konflikten og hadet mod Israel er altså af åndelig art. Det betyder selvfølgelig ikke, at der så ikke bliver brugt fysiske våben og politisk pres. Dette er nu engang det syndige menneskes måde at agere på. En medvirkende årsag til den tiltagende antisemitisme og antizionisme i Vesten er den muslimske indvandring, og deres til tider store påvirkning og pres på de forskellige landes syn på Israel.

Olien fra de arabiske lande spiller nok en endnu større rolle i disse landes forsøg på at ’overtale’ Vesten til at ofre Israel på bekostning af disse gyldne dråber. For en del år siden fik EU fx lavet en frihandelsaftale med de arabiske lande. Den går i sin enkelhed ud på, at EU vil få olie, hvis de til gengæld vil gøre sit for at bekæmpe ’det zionistiske problem’ i Mellemøsten. Mere om EU og Europa senere. Vi skal først se på nogle få af de andre tegn, som Jesus har sagt, vil komme til at ske forud for hans komme.

Andre tegn, som Jesus sagde, vil tiltage, når tiden for hans komme er nær

Jesus sagde, at vi skal holde øje med de tegn i verden, som fortæller os, at ’sommeren er nær’. Vi skal kort se på nogle af disse tegn. Tre af tegnene er beskrevet i Matt. 24:7, hvor Jesus siger:

Folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der, Matt. 24:7.


Nu har der jo altid været krig, hungersnød og jordskælv. Hvordan kan disse tegn så markere, at vi er i de sidste af ’de sidste tider’? Af den særlige grund, at når vi sammenholder alt det, der står skrevet i bibelen om de sidste tider i bibelen, er det tydeligt, at disse tegn vil tiltage i styrke, ligesom veerne gør det hos en fødende kvinde.

Det første tegn er krig: Selvom der altid har været krige på jorden, har de aldrig været så omfattende og voldsomme som i de sidste 100 år, hvor vi endda har haft to verdenskrige. For et par år siden blev det oplyst, at der var 154 krige i gang rundt om i verden, og det er nok ikke meget anderledes i år. Det blev også oplyst, at flere af disse krige holdes i gang med støtte fra den vestlige verden, som har en interesse i at støtte den ene part mod den anden. Alene i år 2010 brugte USA 2000 milliarder dollar på militærudgifter. Disse enorme udgifter er medvirkende årsag til den voldsomme gældskrise, som har ramt USA i august 2011, og er ifølge analytikere den direkte årsag til, at verdens finansmarkeder og aktiekurser har været udsat for en verdensomspændende rutsjetur nedefter. Ingen ved, hvordan det ender, men der er overalt tydelige tegn på manglende tillid til, at verdens finansmænd kan løse problemet. Finanseksperter taler da også om, at det kan ende med et verdensøkonomisk sammenbrud. Hvis dette sker, vil mange millioner gå fra hus og hjem, og de vil ikke have råd til det daglige brød.

Det næste, som Jesus omtalte, er hungersnød: De førnævnte krige har selvfølgelig ført til stor forarmelse for de lande, som er udsat for dem. Fx er der store landområder i Afrika, som ikke bliver dyrket pga. krig og borgerkrig – fx pga. miner og manglende tid eller mulighed for at så og høste; og det er igen med til at forværre den hungersnød, som er krigens ledsager. Man anslår, at op mod 10 millioner mennesker vil dø af sult og ernæringssygdomme pga. den nuværende og omfattende hungersnød på ’Afrikas horn’. Pga. denne store hungersnød dér hører vi næsten ikke noget til de mange andre områder i verden, hvor der er hungersnød, som fx i Nordkorea og Kina. Officielle beregninger anslår, at hvert 6. menneske på jorden sulter – det er ca. en milliard mennesker. Eller hvem tænker på, at lande som USA og Danmark ikke har korn nok til at brødføde sig selv? Vi er bl.a. afhængige af Ruslands kornkamre. Dvs., i de sidste par år er høsten slået fejl i Rusland, som derfor har meldt ud, at de ikke har mere, end de selv skal bruge.

Jordskælv: For 10 år siden skrev National Earthquake Information Center, hvor mange jordskælv der har været i verden i løbet af 110 år. Jeg nøjes med her at tage de tal med, som viser jordskælv på over 6 på richterskalaen. Læg især mærke til den store forskel på første og sidste tiår:

Fra 1890-99:1, fra 1900-09: 3, Fra 1910-69 er der i gennemsnit 4 jordskælv pr. tiår. Men så sker der pludselig en drastisk forøgelse af jordskælv. Fra 1970-79: 56, fra 1980-89: 310, og fra 1990-99: 1125. I løbet af 100 år er jordskælvsfrekvensen altså steget med over 1000 %.


I dag lyder 6 på richterskalaen ikke af så meget, men den svarer til en Hiroshima-atombombe, mens de stadig hyppigere jordskælv på ’7’ svarer til 36 atombomber og ’8’ svarer til 1156 atombomber. Men det jordskælv, som ramte Japan i marts måned i år var oppe på ’9’ på richterskalaen og svarer til hele 38.543 Hiroshima atombomber. Det var så enormt, at Geodætisk Institut oplyser, at jordens akse flyttede sig med 3 grader. Dertil kommer, at dette store jordskælv har sat jordkloden i svingninger, noget, som først vil ophøre om nogle måneder. Det samme var tilfældet efter det store jordskælv ved Sumatra i 2004, som var på 9,3 på richterskalaen. Jeg har ikke tallet for det sidste tiår, men det oplyses, at jordskælvsfrekvensen og gennemsnitstørrelsen på jordskælvene er steget meget.

Lovløshed
Et andet tegn på, at vi er i de sidste tider, er Jesu ord om, at lovløsheden vil tage overhånd, samtidig med,, at kærligheden vil blive kold hos de fleste, Matt. 24:9. Man er sig selv nærmest og er ligeglad med, om det går ud over ’min næste’. Derfor siger Jesus da også i samme forbindelse, at mange skal bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre, Matt. 24:12.

I forbindelse med de voldsomme krigslignende optøjer i England i uge 32, 2011, blev disse omtalt som ’intet mindre end lovløse tilstande’. Og det var det. Her i Danmark var der samme uge et omfattende hærværk i Kalundborg, som næsten ikke blev omtalt pga. urolighederne i England. Det blev oplyst, at der på 1½ år var begået 20 af sådanne hærværk i byen; denne gang var det gået ud over 34 af hjemmeplejens biler, som fik dækkene skåret op var blevet overhældt med syre. Dette,
sammen med den tiltagende vold, kriminalitet og terrorfrygt, gør, at mange mennesker længes efter – og kræver mere kontrol og overvågning, også selvom det betyder indskrænkning af den personlige frihed. I øjeblikket er der 330.000 overvågningskameraer i Danmark, og et flertal ser gerne flere.

En stærk mand vil snart ta’ over
Under den kolde krig sagde Natos første generalsekretær: ’Vi har brug for en stærk mand, og så er det lige meget, om han er fra Gud eller fra djævelen’. Nu var citatet nok mest møntet på en person, som ifølge Natos oprindelige formål kunne ’holde amerikanerne inde, russerne ude og tyskerne nede’. Men, når det er sagt, så er det tydeligt, at stort set alt ER gjort rede for, at der kommer en stærk mand og tage over. Bibelen kalder ham Antikrist.

Der er allerede mange antikrister i verden, skrev Johannes. I forbindelse med tegnene på sin genkomst advarede Jesus de troende mod at lade sig bedrage af sådanne. Det er dem, som i det ydre ligner kristne - og måske tror de også, at de er det? Men, siger bibelen, i deres indre vil de være som glubske ulve: I Matt. 24:11 siger Jesus:

      "Falske Messias’er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild."


Et eksempel: På Drejervej blev der for nylig afholdt et møde, hvor ’profeten’ Vassula Ryden talte. Hun påstår, hun er Guds talerør, og er i stand til at skrive og prædike profetisk. Hun har skrevet en del bøger, som hun har modtaget ’med ført hånd’ – som hun anbefaler at læse som en hjælp til at forstå bibelen. Hvis man ellers har en sund, bibelsk dømmekraft, er det let at se, at det ikke er den sande Jesus, som præsenteres i disse bøger, men er en djævelsk efterligning.

Og for at understrege, at hun taler på Guds vegne, har hun fx ændret John 3:16 til at betyde, at enhver, som ikke tror på, at det er bibelens Jesus, som giver sig til kende gennem hende, skal fortabes. Ifølge hende jamrer og klager Jesus sig hver dag [på katolsk vis] over, at der ikke er mange som hende, som er med til at bære hans evige lidelse – han siger: ’Jeg er så alene, åh, der var ingen, der trøstede mig, alle svigtede mig’, osv.

Ifølge bibelen vil det ikke vare længe, før Antikrist kommer, han, som får alle tidligere antikrister, profeter og såkaldte Messias’er til at blegne. Han vil være en mester i at karikere den sande Kristus, og han vil da også påstå, at han er Gud. Han vil også påstå, at verdens religioner er årsag til alle krige - og skal derfor afskaffes eller underlægges den nye verdensreligion, som han vil stå som garant for. Ved sin fremtræden [eller måske lige forud for den] lover han at give alle mennesker på jorden fred og social retfærdighed. Han lover derfor at gøre ende på enhver krig, og under hans regime vil der ikke længere vil være nogen, som sulter/er i nød. Han lover med andre ord at give mennesker det paradis, som de fleste længes efter – men som kun den sande Kristus kan give.

Men bibelen siger, at når Antikrist først er kommet til magten, vil han hurtigt bryde alle løfter og være årsag til, at der kommer en forfærdelig trængselstid, hvor halvdelen af jordens befolkning vil blive udslettet gennem to store verdenskrige, Åb. 6:8, 9:19. I forbindelse med den første krig vil der også komme en global hungersnød, som bevirker, at man skal betale én dagløn for at kunne købe et kilo hvede eller tre kg. byg. Ikke længe derefter vil Antikrists regime søge at slå alle hans modstandere ihjel [kristne og ikke-kristne]. Måske giver han dem skylden for alt det forfærdelige, som er sket. I Åb. 13:7 står,

      Der blev givet det at føre krig mod de hellige og sejre over dem; og der blev givet det magt over alle stammer og folk og tungemål og folkeslag.

Også dette er nu ved at blive opfyldt. Her skal vi igen tilbage til EU for at se på, hvad der vil ske i Europa i fremtiden.

Hvorfra kommer Antikrist?

Først lidt bibelsk baggrundsstof: I bibelen er der meget, der tyder på, at Antikrist vil fremstå i Europa. Identifikationen af skøgen i Åb. 17 synes entydigt at pege på den katolske kirke, som beskrives som det ’hemmelige Babylon’, som i modsætning til det fysiske Babylon er bygget på syv høje, Åb. 17:9. Hun kan desuden identificeres ved, at hun har ’beruset sig i de helliges blod’ [jfr. inkvisitionen], handler med menneskesjæle [jfr. afladshandelen og betaling for, at Den Katolske Kirke skal gå i forbøn for de afdøde, for at de hurtigere kan komme ud af pinen i Skærsilden], og af ’hendes utugts harmes vin [dvs. frafald fra den sande Kristus] har alle folkeslag drukket, og med hende har jordens konger bedrevet utugt, og alle jordens købmænd er blevet rige pga. hendes umådelige yppighed’, Åb. 18:3. Mange andre ting kunne nævnes, men det springer jeg af pladshensyn over.

Andre skriftsteder synes dog at pege på, at Antikrist vil fremstå i et af de arabiske lande. Fx bliver han ofte på grundsproget kaldt Assyreren, hvor der i den danske bibel blot står Assur. I Es. 14:25 står der eksempelvis følgende om ham:

      ”Jeg [Gud] knuser Assur [grundsproget: Assyreren] i mit land [dvs. i Israel], nedtramper ham på mine bjerge, hans åg skal vige fra dem [jøderne], hans byrde skal vige fra dets skuldre”.


De fleste ved sikkert, at Antiokus Epifanes, som vi kan læse om i Dan.11 er det bibelske forbillede på Antikrist. I 167 f.Kr. trængte han trængte ind i Israel fra Syrien og vanærede bl.a. templet, ligesom Antikrist vil gøre det. Makkebæerbøgerne giver en uddybende beretning om hans afskyvækkende handlinger, og hvordan dette blev startskuddet til det store makkebæeroprør, som endte med, at Epifanes blev dræbt og jøderne fik herefter en lang periode med en vis selvstændighed og fred.

Det er altså svært at sige præcist, om Antikrist kommer fra Europa eller fra Syrien eller et af de andre arabiske lande. Måske vil den næste pave være en araber, som er født i Syrien? Vi må dog også være opmærksomme på, at bibelen taler to personer, som vil stå frem; og selvom Antikrist vil være den, som har mest magt og vil være den mest brutale, så vil begge være forfærdelige: Den ene vil være Antikrist - og den anden vil være den falske profet, som er omtalt i Åb. 13.

Ud fra bibelen og den europæiske historie ser det dog for mig ud til, at Antikrist vil begynde sin offentlige gerning fra Europa, hvem han så end er. Mange mener, at det kan være paven [jfr. den tidligere omtale]! Hvis Antikrist vil fremstå i Europa, passer det i så fald godt med den muslimske profeti om, at en profet, som er større end Muhammed, vil fremstå af deres midte og åbenbare Allahs vilje. Denne person vil i så fald være ham, som ifølge bibelen er ’den falske profet’.

D. 14. maj 1999 kyssede pave Johannes Paul 2 Koranen i Vatikanet som symbol på Den Romerske Katolskes ønske om enhed med alle muslimer. Den Romerske Katolske Kirke har flere gange givet til kende, at det ”At støtte muslimske og jødiske symboler er en forpligtelse til et religiøst fællesskab og nødvendigheden af en global kirke.

Profetien om, at romerriget skal genopstå i endens bestemte tid
Scenen er gjort klar for, at Antikrist kan stå frem. Men før det sker, må han vel have et rige at herske over? For bibelen siger jo, at Antikrists rige skal opstå på det gamle romerriges ruiner, altså det område, som kort sagt dækker de arabiske lande og Sydeuropa. De fleste kender nok de bibelske profetier herom, men vi skal alligevel kort se på et par af dem. Beskrivelsen af det kommende rige finder vi især hos profeten Daniel. I kap. 2 får Nebukadnezars en drøm, som Daniel udlægger til at betyde, at der kommer fire verdensrige, som i rækkefølge er: det babylonske, medie-persiske, det græske og det romerske rige, som beskrives som et jernrige. Dette rige vil dog forsvinde som de andre riger, men dens ’ånd’ vil leve videre, og riget vil derfor genopstå i endens tid som et rige, halvt af jern og halvt af ler. Det betyder bl.a., at det skal være et stærkt rige som romerriget var det, men også, at det også skal være et rige uden sammenhold, Dan. 2:41. Dette rige, som er Antikrists rige, skal ifølge teksten være der i endens tid, indtil Jesus kommer synligt tilbage for at fjerne Antikrist og hans rige, og derefter oprette sit evige rige. I Dan. 7 beskrives han som et horn, ’der talte store ord, og som var større at se til end de andre’. Og Daniel fortsætter:

      ”Han.. skal tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre tider og lov, og de skal gives i hans hånd én tid, to tider og en halv tid [3½ år]. Men så sættes retten, og hans herredømme fratages ham og tilintetgøres og ødelægges for evigt. Men riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne under himmelen, skal gives den Højestes helliges folk; dets rige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det”, Dan. 7:25-27.


Som jeg har nævnt det tidligere, så tror jeg, at Antikrist vil fremstå i Europa. Her vil han hurtig avancere og vil benytte sig af den knowhow, som allerede eksisterer, og som er nødvendig for, at han kan få den totale magt over teknologien og medierne, jfr. Åb. 13:13-18. For mig at se kan dette ske når som helst. Vi skal ikke her gennemgå Europas historie og de aktuelle teknologiske muligheder. Derimod vil jeg pege på nogle spor, som viser, at Europa allerede nu identificerer sig med de symboler, som Antikrist beskrives med i bibelen. Derefter vil jeg henvise til, at Europa stiler højere end blot at være ’Europas forenede stater’. Der arbejdes nemlig for, at de i tæt samarbejde med de arabiske nationer, kan virkeliggøre drømmen om det nye romerske storrige. Men først skal vi se på, at

Tekster og symboler på Antikrist i Europa peger på, at tiden er meget nær.
Det er tankevækkende, at Europa opererer med tekster og symboler, som vidner om, at deres selvforståelse er meget lig [eller identisk med] den, som tilskrives Antikrist i biblen. Vi skal se på nogle få illustrationer på dette:

Til venstre ser vi en gengivelse af Babelstårnet, som EU har fået lavet for at give udtryk for Europas identitet og selvforståelse. Læg mærke til, at det hedenske Babelstårn, som ses til venstre i billedet, er symbolsk integreret med Europa-parlamentet i Bryssel, som ses til højre i billedet. Sammensmeltningen mellem disse eksisterer selvfølgelig kun som illustration for EU’s identitetsfølelse med den babelske ånd. Derfor er da heller ikke en tilfældighed, at EU-parlamentet er bygget som en moderne kopi af Babelstårnet. Da en journalist stillede spørgsmålet: Hvorfor lige Babelstårnet? – lød det officielle svar: ’Hvad de mislykkedes i at udføre for 3000 år siden – vil vi i Europa færdiggøre nu’1.

I forbindelse med opbygningen af EU parlamentet i 1990’erne, udgav EU en plakat med symbolet, som ses til højre. Denne skulle illustrere det, som der dengang blev sagt, og som er citeret ovenfor. Man mente nemlig, at tiden nu var inde til, at Babels tanker og ånd skulle færdiggøres og synliggøres ved et nyt Babelstårn ved Europaparlamentet i Strasbourg, som de dengang ikke kunne gøre færdigt pga. Guds indgriben. Man ser bl.a. en kran, som illustrerer, at der arbejdes på dette. En af EU’s embedsmænd har i forbindelse med byggeriet direkte sagt, at ’Europas mål er at udfordre Guds autoritet’2. Det er tydeligt, at EU gør, hvad de kan - for bevidst at søge enhed med den ånd, der udgår fra Babel - en enhed, men altså uden Gud.

I år 2000 begyndte der at dukke nogle rædselsfulde skulpturer op forskellige steder i Europa. Her ser vi den på pladsen foran Europarlamentet i Strasbourg. På denne skulptur ser man Europa som kvinden, som rider på en tyr og klynger sig til dets horn. EU benytter altså det samme symbol, hvormed bibelen beskriver Antikrist og skøgen, som rider på dyret. I Åb. 17:3 står der om disse: ”jeg så en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, som var fuldt af gudsbespottelige navne”. Skulpturen kaldes endvidere for ’voldtægten af Europa’, og tydningen er, at dyret, som åndeligt set krænker hende, er identisk med djævelen. Det er næppe tilfældigt, at EU bruger dette symbol for at give udtryk for Europas åndelige enhed med dyret/djævelen.

Lignende skulpturer er dukket op utallige steder rundt om i Europa – ja, selv på Europapladsen i Moskva er der et. Til højre ser vi den skulptur, som nu er opstillet i Sofia, Bulgarien: I teksten under billedet står: ”I 2002 bestilte bystyret i Sofia den grafiske skulptur af voldtægten af Europa for at fejre optagelsen i den Europæiske Union”. Skøgen og dyret er efterhånden blevet EU's identitet, logo og symbol. Jeg søgte på nettet og fandt flere hundreder forskellige gengivelser af dette logo på pengesedler, mønter, frimærker, taletidskort, udsmykning på bygninger og døre, musikarrangementer, officielle skrivelser osv. osv. jfr. eksemplerne herunder:

 

Jeg nævnte tidligere, at EU arbejder ihærdigt for at kunne virkeliggøre drømmen om det nye romerske storrige, som i dens geografiske udstrækning inkluderer de arabiske nationer. De fleste har nok ikke hørt meget om, hvor langt EU er fremme for at kunne virkeliggøre disse planer. Vi skal ikke gennemgå disse, da de i høj grad falder sammen med de oplysninger, som er givet os i bibelen om dette kommende antikristelige rige. For 16 år siden skete der noget, som har stor betydning for forestå, at det nye romerrige er langt fremme for at kunne genopstå i hele dens udstrækning, der som tidligere nævnt dækker oprettelsen af dette antikristelige verdensrige. I 1995 blev der nemlig oprettet et fælles parlament for alle de lande, som dækker dette store område, og som officielt kaldes ’Eurabia’. Parlamentet bliver meget passende kaldt for ’Euro-Middelhavs Parlamentet’ [på engelsk: Euromed].

Hvert år mødes de europæiske og arabiske landes udenrigsministre i dette forum for at drøfte og lægge planer for, hvad der skal ske i Europa og de arabiske lande fremover. I begyndelsen var der nærmest kun tale om en slags frihandelsområde, men nu stiles der højere. Nu arbejdes der nemlig ihærdig på en fuld integrering mellem disse lande, for at der til sidst kan oprettes en superstat - hvor EU altså kun er det halve.

På fotoet til venstre ses disse landes udenrigsministre, da de mødtes for nylig i Dublin. Til højre ses et foto fra en ægyptisk avis, som beskriver et lignende møde, som blev afholdt i Kairo i 2005. I midten ses præsidenten for Euro-Middelhavs parlamentet [på engelsk Euro-Med Parlament], Ahmed Fathi Sorour, og til venstre ses EU parlamentets præsident, Joseph Borrell Fontelles.

Nogle af udtalelserne er rystende. Fx er der nogle henvisninger til, at ’Europas konge’ [som må være Antikrist] skal regere i dette nye storrige, med hovedsæde i Jerusalem3’. Det siger bibelen jo også, at han vil. Han vil være Zions konge – og dermed overtage Jesu retmæssige kongetrone og herredømme. Men denne Antikrist kan/vil ikke skabe fred, men vil erstatte Gud.

Jeg sagde tidligere, at scenen er gjort klar for Antikrists fremtræden. Spørgsmålet er – hvornår sker det? Vi kender ikke tiden, men vi ved, at det sker lige efter, at Jesus har hentet sin menighed hjem til sig. Derfor skal vi ikke bekymre os over alt det, der sker rundt omkring i verden, ikke ’kun’ fordi vi er borte fra jorden, når det sker, men også fordi han har lovet at være med os gennem alt, hvad der endnu måtte mangle. før han kommer for at hente os hjem til sig.

Hvor har vi en vidunderlig frelser, som har sagt alting forud, og beredt os en vej til sit Rige.
Hans navn er Jesus, som siger til den enkelte: Ja, jeg kommer snart! Amen

 

Hvis denne side ikke er fundet via forsiden, så klik venligst her for at få adgang til flere artikler